Lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

 26/02/2021  418

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 127/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  25  tháng  02  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch  COVID-19

 

Căn cứ công văn số 239/ĐHTN ngày 24/2/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch  COVID-19; căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

1. Tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường cho đến khi Nhà trường có thông báo mới. Người học tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến theo Thông báo số 97/ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 17/2/2021.

2. Yêu cầu toàn thể CBVC, người học phải tuân thủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Tiếp tục thực hiện các nội dung tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2021 tại công văn số 96/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 16/2/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD.

3. Yêu cầu tất cả người học trước khi trở lại trường học tập phải khai báo y tế online nghiêm túc, chi tiết (Nhà trường sẽ có hướng dẫn khai báo cụ thể sau).

Mọi thông tin liên hệ khi cần thiết:

 Bác sĩ Hoàng Lê Lệ - Trạm Trưởng trạm Y Tế: 0917.802.326

 Phòng Công tác HSSV: 02083.647.721

 

Nơi nhận:     

- BGH (b/c);

- Các đơn vị trong trường (t/h);

- Cố vấn học tập các lớp (t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN