Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người học về các biện pháp hỗ trợ học tập và sinh hoạt

 30/03/2022  1525

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 305 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người học

về các biện pháp hỗ trợ học tập và sinh hoạt

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày30 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Thực hiện kế hoạch số 240/KH-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Nhà trường về việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người học về các biện pháp hỗ trợ học tập và sinh hoạt, qua đó làm căn cứ xây dựng nội dung, chiến lược để công tác tư vấn thực sự hữu ích cho người học. Nhà trường đề nghị các khoa triển khai lấy ý kiến đánh giá cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên hệ chính quy tập trung của Nhà trường

2. Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến, sinh viên truy cập vào đường link và tiến hành đánh giá

 https://docs.google.com/forms/d/1qQMeBt96bbf-48j_9MarNkrq5c-RSAE09y7K1PCazXQ/edit

3. Thời gian hoàn thành: 7/4/2022.

Đề nghị các Khoa triển khai đến toàn thể sinh viên thuộc đơn vị tiến hành làm khảo sát để đảm bảo cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

 - BGH (b/c);

 - Các khoa (t/h);

-  Website (đ/t);

 - Lưu: VT; TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Tất Thắng

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN