Khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2021 ( Đợt 1)

 05/01/2022  183

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  16/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Thái Nguyên, ngày 05 tháng 01 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2021 ( Đợt 1)

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc “hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ- UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 13 /KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 05/01/2022 của Trường Đại học Kinh tế  và Quản trị kinh doanh v/v Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2021( đợt 1);

Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức với các nội dung sau:

I. Nội dung khám

- Khám Thể lực.

- Khám kiểm tra lâm sàng nội khoa.

- Xét nghiệm sinh hóa máu: SGOT, SGPT, Ure, A.uric, Glucoza, Choleterol, Triglycerit máu.

- Xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu 18TS.

- Xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu 10TS.

- Siêu âm ổ bụng (gan, thận, lách, hạch,phần phụ…).

- Điện tâm đồ.

- X-Quang tim phổi.

Nhà trường thanh toán các nội dung khám trên, cán bộ, viên chức có nhu cầu làm thêm các dịch vụ khác đăng ký khám và thanh toán trực tiếp với cơ sở y tế khám sức khoẻ.

II. Lịch lấy máu, nước tiểu xét nghiệm.

-Thời gian lấy máu, nước tiểu xét nghiệm: Buổi sáng ngày 06, 07 tháng 01 năm 2022.

-Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

 

Stt

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

1

Phòng Thanh tra Pháp chế

Thứ 5, ngày 06/01/2022

Từ 7h30 đến 9h30’

 

Bàn số 1

Trạm Y tế

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

3

Khoa Quản trị kinh doanh

4

Viện Nghiên cứu KT & PT NNL

Bàn số 2

GĐ GK1

5

Khoa Kế toán

6

Phòng Quản trị - Phục vụ.

Thứ 6, ngày 07/01/2022

Từ 7h30’ đến 9h30’

 

Bàn số 1

Trạm Y tế

7

Phòng Công tác HSSV

8

Trung tâm Thông tin -Thư viện.

9

Khoa Marketing Thương mại và Du lịch.

Bàn số 2

GĐ GK1

10

Khoa Ngân hàng - Tài chính.

III. Lịch khám và địa điểm khám sức khỏe.

- Thời gian khám sức khỏe:

Stt

Đơn vị

Thời gian

Ghi chú

1

Phòng Thanh tra Pháp chế

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’ buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Thứ 5, ngày 06/01/2022.

 

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

3

Khoa Quản trị kinh doanh

4

Viện Nghiên cứu KT & PTNNL

5

Khoa Kế toán

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’,  buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Thứ 6, ngày 07/01/2022.

 

6

Phòng Quản trị - Phục vụ.

Buổi sáng Từ 7h30’ đến 11h00’ buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Thứ 7, ngày 08/01/2022.

 

7

Phòng Công tác HSSV

8

Trung tâm Thông tin -Thư viện

9

Khoa Marketing Thương mại và Du lịch.

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’ Buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Chủ Nhật, ngày 09/01/2022

 

10

Khoa Ngân hàng - Tài chính.

- Địa điểm khám sức khỏe:

Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên, Khu đô thị Hồ Xương Rồng, Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên (có sơ đồ kèm theo). 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo, chỉ đạo cho cán bộ, viên chức tham gia khám sức khoẻ đúng thời gian và đạt 100% quân số.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QT - PV

PHÓ TRƯỜNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN