Khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K13 ra trường năm 2020

 25/06/2020  859

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 508/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K13 ra trường năm 2020

         Thực hiện kế hoạch số 458/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 10/6/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Khám sức khỏe cho sinh viên K13 ra trường năm 2020.

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 17/6/2020 Nhà trường đã tổ chức Khám sức khỏe cho sinh viên K13 trước khi ra trường, tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa đi khám sức khỏe (Có danh sách kèm theo). Vì vậy Nhà trường tổ chức đợt khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K13 theo lịch như sau:

+ Thời gian: Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 02/7/2020 (Từ thứ 2 đến thứ 5)

            Buổi sáng: Từ 7h30 - 11h00

            Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên

Địa chỉ: Nhà CL20-01 Khu đô thị Hồ Xương rồng, tổ 24, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Kinh phí khám lâm sàng: 100.000/Sinh viên (Đóng tiền tại phòng khám)

Nhận được Thông báo này Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thông báo, đôn đốc sinh viên của lớp mình đến khám sức khỏe đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên nào không đến sẽ bị xử lý theo Quy chế Công tác sinh viên.

Lưu ý: Khi đi mang theo Thẻ sinh viên để xuất trình trước khi Khám sức khỏe./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa (để t/h);

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN