Khai báo chỗ ở nội ngoại trú học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

 25/04/2022  3188

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 428/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v khai báo chỗ ở nội ngoại trú học kỳ 2

năm học 2021 - 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2022

 

                   Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn

                                    Viện Đào tạo quốc tế

 

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy chế phối hợp quản lý HSSV ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường. Và để ổn định tình hình công tác quản lý sinh viên, do vậy Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Cố vấn học tập, ban cán sự các lớp HSSV tổ chức cho sinh viên việc khai báo chỗ ở hiện tại học kỳ II năm học 2021-2022 dưới dạng file excel bản mềm (mẫu đính kèm). Kết quả gửi về Phòng Công tác HSSV Đ/c Thúy, SĐT: 0915.207.727, Email: tranluongthuyctsv@tueba.edu.vn trước ngày 10 tháng 05 năm 2022 để tổng hợp danh sách viết báo cáo.

Xin trân trọng cám ơn!  

Nơi  nhận:                                                       

- BGH (b/c)

- Đăng tải website   

- Lưu VT, CTSV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN