Kết quả xét học bổng KKHT cho sinh viên K16, K17 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 -2021

 12/06/2021  1874

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số: 563/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v kết quả xét học bổng KKHT cho sinh viên K16, K17 hệ đại học chính quy học kỳ II

năm học 2020 -2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2021

 

          Kính gửi:      - Các Khoa chuyên môn

                               - Viện Đào tạo Quốc tế

                              

 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 11/6/2021 của Nhà trường về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên K16, K17 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 -2021. Nhà trường thông báo về kết quả xét học bổng khuyến khích học tập như sau:

+ Mức học bổng áp dụng trong năm học 2020-2021:

Học bổng

Mức (đ/tháng)

Ghi chú

Loại xuất sắc

1.100.000

Chiếm 10% quỹ HBKKHT

Loại giỏi

1.040.000

Chiếm 20% quỹ HBKKHT

Loại khá

980.000

Chiếm 70% quỹ HBKKHT

+ Danh sách sinh viên K16, K17 đạt học bổng KKHT (Danh sách đính kèm)

+ Thời gian được hưởng: Học kỳ II năm học 2020-2021 (5 tháng).

Đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi trước ngày 17/6/2021. Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh nếu thông tin phản hồi được chấp thuận. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Lương Đức


BÀI VIẾT LIÊN QUAN