Kết quả xét chế độ chính sách và học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021-2022

 04/11/2021  4827

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số: 1099/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v kết quả xét chế độ chính sách và học bổng

KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy

học kỳ I năm học 2021 -2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2021

            Kính gửi:       - Các Khoa chuyên môn

                                    - Viện Đào tạo Quốc tế

                            

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 03/11/2021 của Nhà trường về việc xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2021 -2022;

Nhà trường đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên về kết quả xét như sau:

1. Kết quả xét chế độ chính sách (Danh sách đính kèm)

1.1 Miễn, giảm học phí (theo NĐ 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021)

+ Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí

+ Thời gian được miễn, giảm: Học kỳ I năm học 2021-2022

1.2 Miễn, giảm học phí (hoàn cảnh khó khăn)

+ Danh sách sinh viên được xét miễn, giảm học phí:

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Đối tượng

miễn, giảm

Tỷ lệ

miễn giảm

1

DTE2053403010033

Vũ Thị Duyên

16/11/2002

K17-Kế toán 4

HCKK

100%

2

DTE2053403010040

Đỗ Thị Thúy Gấm

20/10/2002

K17-Kế toán 4

HCKK

100%

3

DTE2053401150091

Trần Đăng Tuấn

03/01/2001

K17-MKT 1

HCKK

100%

4

DTE2153403010218

Nguyễn Thị Hiền

05/03/2003

K18-Kế toán 4

HCKK

100%

5

DTE2153404030006

Nguyễn Thị Huệ

26/07/2003

K18-QLC 1

HCKK

100%

+ Thời gian được miễn, giảm: Học kỳ I năm học 2021-2022 (5 tháng) và chỉ miễn giảm đối với các môn học lần 1.

1.3 Trợ cấp xã hội (theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/8/2021))

+ Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội

+ Thời gian được hưởng:  Học kỳ I năm học 2021-2022 (6 tháng)

1.4 Hỗ trợ chi phí học tập (theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg, TTLT 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC)

+ Danh sách sinh viên được Hỗ trợ chi phí học tập

+ Mức hưởng: 60% mức lương tối thiểu (894.000đ/tháng)

+ Thời gian được hưởng:  Học kỳ I năm học 2021-2022 (5 tháng)

1.5 Hỗ trợ học tập (theo NĐ 57/2017/NĐ-CP)

+ Danh sách sinh viên được hưởng:

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Dân tộc

Lớp

5

DTE1953403010191

Trần Thị Cẩm Vân

26/12/2001

Ngái

K16-Kế toán 1

6

DTE1953403010381

Ngũ Linh Nhi

06/10/2001

Bố Y

K16-Kế toán 6

7

DTE1953401010048

Trần Đức Long

21/02/1997

Ngái

K16-QTKD 1

8

DTE1953401010156

Phạm Thị Thanh Trà

04/11/2001

Ngái

K16-QTKD 3

+ Mức hưởng: 100% mức lương tối thiểu (1.490.000đ/tháng)

+ Thời gian được hưởng: Học kỳ I năm học 2021-2022 (6 tháng)

2. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập (Danh sách đính kèm)

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022 căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021, căn cứ vào phạm vi quỹ học bổng và mức cấp học bổng đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Nhà trường phân bổ quỹ học bổng cho từng khoa, từng khóa theo số lượng sinh viên và xét học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

+ Quỹ học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021-2022:

1

Hệ chính quy (chương trình đại trà)

1.000.071.000đ

2

Hệ chính quy (chương trình CLC)

102.548.896đ

+ Mức học bổng áp dụng trong năm học 2021-2022:

Học bổng

Mức (đ/tháng)

Ghi chú

Loại xuất sắc

1.100.000

Chiếm 10% quỹ HBKKHT

Loại giỏi

1.040.000

Chiếm 20% quỹ HBKKHT

Loại khá

980.000

Chiếm 70% quỹ HBKKHT

+ Danh sách sinh viên đạt học bổng KKHT

+ Thời gian được hưởng: Học kỳ I năm học 2021-2022 (5 tháng).

Nhà trường đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi chậm nhất ngày 09/11/2021. Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh nếu thông tin phản hồi được chấp thuận. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Th.S Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN