Kết quả xét chế độ chính sách và học bổng KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019 -2020

 25/06/2020  1049

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số: 489 /ĐHKT&QTKD-CTSV

Về kết quả xét chế độ chính sách và học bổng

KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy

học kỳ II năm học 2019 -2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

 

 

  Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa

                            

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 17/6/2020 của Nhà trường về việc xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019 -2020;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về kết quả xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập như sau:

1. Kết quả xét chế độ chính sách

+ DSSV được Miễn, giảm học phí (đính kèm);

+ DSSV được Trợ cấp xã hội (đính kèm);

+ DSSV được Hỗ trợ chi phí học tập (đính kèm);

+ DSSV được Hỗ trợ học tập (đính kèm);

DSSV được hỗ trợ học online do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 (đính kèm)

DSSV được hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19 (đính kèm)

(Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )

2. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập (Danh sách dự kiến đính kèm)

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ quỹ học bổng KKHT học kỳ II năm học 2019 – 2020 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 10/6/2020; Căn cứ mức cấp học bổng KKHT trong năm học 2019-2020 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 2/10/2019 và kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng và mức cấp học bổng đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân bổ cho từng khoa, từng khóa theo số lượng sinh viên và theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

Các mức học bổng bao gồm:

 

Học bổng

Mức (đ/tháng)

Ghi chú

Loại xuất sắc

1.010.000

Chiếm 10% quỹ HBKKHT

Loại giỏi

950.000

Chiếm 20% quỹ HBKKHT

Loại khá

890.000

Chiếm 70% quỹ HBKKHT

 

(Ghi chú: DSSV dự kiến đạt học bổng KKHT được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn)

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi chậm nhất ngày 26/6/2020. Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh nếu thông tin phản hồi được chấp thuận. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Lương Đức


BÀI VIẾT LIÊN QUAN