Kết quả xét chế độ chính sách và học bổng KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2022 -2023

 18/10/2022  1569

         

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số: 1152/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v kết quả xét chế độ chính sách và học bổng

KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy

học kỳ I năm học 2022 -2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10 năm 2022

                                         Kính gửi:       - Các Khoa Quản lý các ngành đào tạo

                                       - Viện Đào tạo Quốc tế

                            

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 14/10/2022 của Nhà trường về việc xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2022 -2023;

Nhà trường đề nghị các Khoa Quản lý các ngành đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên về kết quả xét như sau:

1. Kết quả xét chế độ chính sách:

1.1 Miễn, giảm học phí (theo NĐ 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021)

+ Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí: (Danh sách đính kèm)

+ Thời gian được hưởng chế độ: Học kỳ I năm học 2022-2023

1.2 Miễn, giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

+ Danh sách sinh viên được xét miễn, giảm học phí: (Danh sách đính kèm)

+ Thời gian được miễn, giảm: Học kỳ I năm học 2022-2023 (5 tháng) và chỉ miễn giảm đối với các môn học lần 1.

1.3 Trợ cấp xã hội (theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/8/2021))

+ Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội: (Danh sách đính kèm)

+ Thời gian được hưởng chế độ:  Học kỳ I năm học 2022-2023 (6 tháng)

1.4 Hỗ trợ chi phí học tập (theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg, TTLT 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC)

+ Danh sách sinh viên được Hỗ trợ chi phí học tập: (Danh sách đính kèm)

+ Mức hưởng: 60% mức lương tối thiểu (894.000đ/tháng)

+ Thời gian được hưởng chế độ:  Học kỳ I năm học 2022-2023 (5 tháng)

1.5 Hỗ trợ học tập (theo NĐ 57/2017/NĐ-CP)

+ Danh sách sinh viên được hưởng: (Danh sách đính kèm)

+ Mức hưởng: 100% mức lương tối thiểu (1.490.000đ/tháng)

+ Thời gian được hưởng chế độ: Học kỳ I năm học 2022-2023 (6 tháng)

2. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022, căn cứ vào phạm vi quỹ học bổng và mức cấp học bổng đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Nhà trường phân bổ quỹ học bổng cho từng khoa, từng khóa theo số lượng sinh viên và xét học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

+ Quỹ học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023:

1

Hệ chính quy (chương trình đại trà)

1.361.332.600đ

2

Hệ chính quy (chương trình CLC)

196.766.248đ

+ Mức học bổng áp dụng trong năm học 2021-2022:

Học bổng

Mức (đ/tháng)

Ghi chú

Loại xuất sắc

1.330.000

Chiếm 10% quỹ HBKKHT

Loại giỏi

1.230.000

Chiếm 20% quỹ HBKKHT

Loại khá

1.130.000

Chiếm 70% quỹ HBKKHT

+ Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT (Danh sách đính kèm)

+ Thời gian được hưởng: Học kỳ I năm học 2022-2023 (5 tháng).

Nhà trường đề nghị các Khoa Quản lý các ngành đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi chậm nhất ngày 20/10/2022. Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh nếu thông tin phản hồi được chấp thuận. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN