KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KTHP HK 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

 26/06/2020  1296

1. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp K15

2. Đường lối Cách mạng Việt Nam K15

3. Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin K16

4. Kinh tế lượng K15

5. Kế toán xây dựng cơ bản K14

6. Kế toán quản trị K14 CLC

7. Luật kinh tế K15

8. Luật đất đai K14 LKT

9. Luật môi trường K14 LKT

10. Luật Ngân hàng K14 LKT

11. Luật tố tụng dân sự K14 LKT

12. Lý thuyết XS thống kê K16

13. Luật so sánh K13

14. Nguyên lý bảo hiểm K15

15. Kế toán ngân sách K14

16. Kỹ năng quản trị K13

17. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương K14

18. Kiểm toán nội bộ K13

19. Phân tích HĐKD K14

20. Quản trị dự án K14

21. Quản trị hành chính văn phòng K14

22. Quản trị kinh doanh thương mại K13 3 tín chỉ

23. Quản trị nhân lực K14

24. Quản trị sản xuất 1 K14

25. Tài chính doanh nghiệp nhỏ K14 CLC

26. Ra quyết định quản trị K15


BÀI VIẾT LIÊN QUAN