Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh Lào Cai của CNĐT TS. Vũ Quỳnh Nam

 09/01/2024  698

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Nghiên cứu xây dựng một số mô hình khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên tỉnh Lào Cai ”, Chủ nhiệm  đề tài: TS. Vũ Quỳnh Nam.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐHTN về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 08 tháng 01 năm 2024 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Nghiên cứu xây dựng một số mô hình khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên tỉnh Lào Cai -  Chủ nhiệm: TS. Vũ Quỳnh Nam - Viện trưởng Viện NCKT&PTNNL - Trường Đại học Kinh tế & QTKD đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện  đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Viện NCKT&PTNNL, PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thương, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Bùi Như Hiển, TS. Ngô Thị Hương Giang - Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm nghiệm thu kết thúc, nhóm nghiên cứu đề tài đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tiến độ đề tài theo hợp đồng đã ký kết. Bố cục báo cáo được trình bày logic, theo đúng hướng dẫn; Nội dung báo cáo kết quả thực hiện đề tài cơ bản đã bám sát đầy đủ các nội dung công việc, sản phẩm theo đề cương được phê duyệt.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Đình Long - Chủ tịch hội đồng đã yêu cầu nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu ý kiến các thành viên trong Hội đồng để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu và các sản phẩm của đề tài.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện  đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài đạt loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và Chủ nhiệm đề tài.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN