Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2021 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Thương

 24/04/2023  936

Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2021: “Chi phí y tế thảm họa và vai trò của bảo hiểm y tế trong việc giảm thiểu chi phí y tế thảm họa ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc” - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Thương - Mã số: B2021-TNA-17.

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Chi phí y tế thảm họa và vai trò của bảo hiểm y tế trong việc giảm thiểu chi phí y tế thảm họa ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc” -  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Thương, mã số: B2021-TNA-17 đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ThS. Hà Mỹ Huyền – BH Xã hội huyện Đồng Hỷ - TN, TS. Võ Thy Trang – Học viện Tài chính, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Thị Thu Huyền – Trường Cao đẳng Thái Nguyên, TS. Nguyễn Thị Phương Hảo – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐHTN.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 01 bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI/Scopus; 03 bài báo trên tạp chí trong nước; 01 sách tham khảo và hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài. Đề tài hoàn thành 03 báo cáo đề xuất kiến nghị: (1) Báo cáo phân tích thực trạng và mức độ gánh chịu chi phí y tế thảm họa của người dân tại vùng TDMNPB. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí y tế thảm họa của người dân vùng TDMNPB và vai trò của BHYT trong việc giảm chi phí y tế thảm họa cho người dân trong vùng; (2) Báo cáo phân tích mối quan hệ nhân quả của việc tham gia BHYT và giảm thiểu chi phí y tế thảm họa của người dân ở vùng TDMNPB; (3) Bản đề xuất các giải pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế thảm họa cho người dân ở vùng TDMNPB, nâng cao khả năng bảo vệ tài chính của hệ thống BHYT.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Đạt”.

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN