Kê khai giờ NCKH năm học 2019- 2020

 21/05/2020  1141

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số: 375/ĐHKT&QTKD-KHCN

V/v Kê khai giờ NCKH năm học 2019- 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Thái  Nguyên, ngày  15  tháng 5  năm 2020

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa

            Căn cứ vào Quyết định số 413/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 15/5/2019 của trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành chế độ làm việc của Nhà giáo trường ĐH Kinh tế & QTKD;

            Nhà trường ủy quyền cho các Khoa chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định giờ NCKH năm học 2019 - 2020 của toàn bộ giảng viên (kể cả giảng viên kiêm nhiệm) của đơn vị và quản lý các minh chứng giờ NCKH.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa triển khai việc kê khai giờ NCKH năm học 2019 -2020 tới toàn thể giảng viên trong đơn vị như sau:

Các cá nhân trong đơn vị kê khai theo mẫu (Phụ lục 1) và thu thập các minh chứng liên quan (Đề tài, bài báo khoa học, giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo…) để tính giờ NCKH theo quy định.

Các minh chứng tính giờ NCKH chỉ được tính trong thời gian: Từ 01/6/2019 đến 31/5/2020

Sau khi các Khoa thẩm định giờ NCKH, đề nghị Khoa tổng hợp danh mục thống kê giờ NCKH của toàn bộ giảng viên theo mẫu (Phụ lục 2, Phụ lục 3).

 Bản in có xác nhận của lãnh đạo đơn vị gửi về phòng KH-CN & HTQT (Đ/c Vân) và bản mềm gửi qua Email: phongkhcn.tueba@gmail.com trước 17h00 ngày 01/06/2020

 Các văn bản có liên quan và biểu mẫu tổng hợp được đăng tải trên Website của Nhà trường, đề nghị các đơn vị và giảng viên thực hiện theo đúng biểu mẫu quy định

Phòng KH - CN & HTQT sẽ tiến hành kiểm tra kết quả kê khai của các cá nhân, minh chứng và kết quả thẩm định của từng đơn vị từ ngày 02 – 05/06/2020. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả, minh chứng của đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- BGH ( để b/c);

- Các Khoa ( để t/h);

- Website;

- Lưu VT, KH-CN.                                         

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG KHCN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

( Đã ký)

 

TS. Nguyễn Việt Dũng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN