Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 - hệ Đại học Chính quy

 02/06/2020  943

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

       Số:  426/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Thái Nguyên, ngày 02  tháng  06  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 - hệ Đại học Chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ thông báo số 127/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về  kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2019 - 2020;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

- Các đơn vị liên quan hoàn thiện và kiểm tra điểm cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trước ngày 12/6/2020;

- Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: đăng ký trực tuyến theo địa chỉ  do phòng đào tạo cung cấp trên website chính thức của Nhà trường, đồng thời nộp 03 chứng chỉ sau: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản photo để phục vụ quá trình hậu kiểm) tại Phòng Đào tạo (Phòng 304 - Nhà hiệu bộ) trước ngày 17/6/2020;

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v8sy_BUMVhIU0k2S0hUVEJGQVVQTks5SlBERVZEUC4u

- Các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 25/6/2020;

- Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 26/6/2020 – 30/6/2020;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

 TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN