Kế hoạch V/v tổ chức xét thi đua năm học 2022-2023, Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023-2024

 28/04/2023  842

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số : 558 /KH – ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

V/v  tổ chức xét thi đua năm học  2022-2023

Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023-2024

 

Để chuẩn bị cho bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế và QTKD xây dựng kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học cụ thể như sau:

1 . Từ 15/5/2023 đến 30/5/2023 Hội đồng khoa học sáng kiến Nhà trường tổ chức xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở cho các đơn vị và cá nhân; Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp Bộ, cấp toàn quốc của sáng kiến.

Ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở của các đơn vị và cá nhân đồng thời gửi về Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường trước ngày 1/6/2023.

2. Phòng HC-TC triển khai công tác đánh giá, phân loại tập thể, viên chức và người lao động năm học 2022-2023. Đây là cơ sở để các đơn vị tổ chức xét thi đua năm học 2022-2023.

Thời gian hoàn thành trước ngày 10/6/2023.

3 . Từ 11/6/2023 đến 20/6/2023 các đơn vị tổ chức tổng kết năm học và xét thi đua tại cơ sở. Gửi kết quả xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2022-2023 về Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Hạn nộp kết quả xét: 16h00 ngày 20/6/2023).

4 . Từ 20/6/2023 đến 25/6/2023 Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường tổng hợp, tổ chức thẩm định các hồ sơ đề nghị Khen thưởng của các đơn vị và cá nhân.

5 . Từ 25/6/2023 đến 30/6/2023 Hội đồng TĐ – KT Nhà trường tổ chức xét thi đua năm học. Đăng trên Website xin ý kiến đóng góp của CBVC.

6 . Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 cho các tập thể và cá nhân. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng TĐ – KT Đại học Thái Nguyên trước ngày 13/7/2023.

7 . Các cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” nộp về Thường trực Hội đồng TĐ-KT trước ngày 7/5/2023.

8 . Từ 20/8/2023 đến 31/8/2023 các đơn vị tổ chức phát động, đăng ký Thi đua cho tập thể và cá nhân năm học 2023-2024, gửi bản đăng ký về Thường trực Hội đồng TĐ – KT Nhà trường trước ngày 05/9/2023. (Cả bản cứng và bản mềm)

Căn cứ kế hoạch trên, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, Thường trực các Hội đồng chủ động triển khai công tác theo nhiệm vụ được phân công để thuận lợi cho việc hoàn thành công tác tổng kết, bình xét thi đua – khen thưởng thu được kết quả tốt, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, TTPC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đinh Hồng Linh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN