Kế hoạch V/v tổ chức xét thi đua năm học 2019-2020 Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020-2021

 14/05/2020  528

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số : 362 /KH – ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

V/v  tổ chức xét thi đua năm học  2019-2020

Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020-2021

 

Để chuẩn bị cho bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, Trường Đại học Kinh tế và QTKD xây dựng kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học cụ thể như sau:

1 . Từ 14/5/2020 đến 06/6/2020 Hội đồng khoa học sáng kiến Nhà trường tổ chức xét và công nhận sáng kiến, cải tiến cho các đơn vị và cá nhân. Gửi Quyết định công nhận sáng kiến, cải tiến của các đơn vị và cá nhân về Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường trước ngày 10/6/2020.

          Lưu ý: Sáng kiến, cải tiến được công nhận phải căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại  Điều 06 và Khoản 2 Điều 08 Quyết định số 404/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2019.(Bản mềm Quyết định số 404/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2019 lấy tại http://tueba.edu.vn/bai-viet/Quyet-Dinh-So-404-qd-Dhtn-Ngay-20-3-2019-Ve-Quy-Dinh-Cong-Tac-Tdkt-Trong-Dhtn-275.html

2. Phòng HC-TC triển khai công tác đánh giá, phân loại CBVC và người lao động năm học 2019-2020. Đây là cơ sở để các đơn vị tổ chức xét thi đua năm học 2019-2020. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

3 . Từ 20/6/2020 đến 10/7/2020 các đơn vị tổ chức tổng kết năm học và xét thi đua tại cơ sở. Gửi kết quả xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2019-2020 về Thường trực Hội đồng TĐ-KT.

4 . Từ 11/7/2020 đến 20/7/2020 Thường trực Hội đồng TĐ-KT Nhà trường tổng hợp, tổ chức thẩm định các hồ sơ đề nghị Khen thưởng của các đơn vị và cá nhân.

5 . Từ 21/7/2020 đến 30/7/2020 Hội đồng TĐ – KT Nhà trường tổ chức xét thi đua năm học. Đăng trên Website xin ý kiến đóng góp của CBVC.

6 . Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 cho các tập thể và cá nhân. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng TĐ – KT Đại học Thái Nguyên trước ngày 05/8/2020.

7 . Các cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” nộp về Thường trực Hội đồng TĐ-KT trước ngày 30/5/2020.

8 . Từ 20/8/2020 đến 31/8/2020 các đơn vị tổ chức phát động, đăng ký Thi đua cho tập thể và cá nhân năm học 2020-2021, gửi bản đăng ký về Thường trực Hội đồng TĐ – KT Nhà trường trước ngày 05/9/2020. (Cả bản cứng và bản mềm)

Lưu ý: Các cá nhân và tập thể đề nghị khen cao phải có đầy đủ các báo cáo thành tích của các mức độ đề nghị khen và nộp về Thường trực Hội đồng TĐ – KT Nhà trường cùng kết quả tổng hợp của đơn vị. Nếu không có các báo cáo thành tích và đề nghị khen của từng mức độ khen thì Hội đồng TĐ – KT Nhà trường sẽ không tiến hành xét.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã đạt danh hiệu CSTĐCS các năm 2017-2018; 2018-2019 và đề nghị CSTĐCS năm 2019-2020 cùng với đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ thì phải có đủ 02 báo cáo thành tích ( báo cáo thành tích cá nhân năm học 2019-2020 đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐCS và báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ năm học 2019-2020 có liệt kê thành tích của  03 năm )

Mẫu viết báo cáo thành tích của tập thể (mẫu 4a) và cá nhân (mẫu 4b), trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân (mẫu 03) đề nghị các đơn vị và cá nhân lấy tại đây

Căn cứ kế hoạch trên, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, Thường trực các Hội đồng chủ động triển khai công tác theo nhiệm vụ được phân công để thuận lợi cho việc hoàn thành công tác tổng kết, bình xét thi đua – khen thưởng thu được kết quả tốt, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, TTPC.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kỹ)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN