Kế hoạch V/v tổ chức Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2022

 17/05/2022  1227

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 510 /KH-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Mục đích

Đánh giá kết quả thực hiện công tác Cố vấn học tập (CVHT), đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện, xác định nguyên nhân, kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác CVHT và chất lượng phục vụ người học phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Kịp thời rà soát, trao đổi, góp ý các quy định, quy trình liên quan đến công tác CVHT; đồng thời giải đáp, phản hồi các ý kiến thắc mắc liên quan đến công tác CVHT để xây dựng phương án cải tiến trong năm học mới 2022-2023.

Thông tin tới CVHT một số nội dung mới trong công tác đào tạo, công tác quản lý sinh viên và một số nội dung có liên quan khác.

Tạo diễn đàn để CVHT chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, góp phần đổi mới hoạt động quản lý người học, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phát huy vai trò của CVHT trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ; đặc biệt là công tác tư vấn nhằm cải thiện kết quả học tập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm tốt sau khi hoàn thành khoá học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định thương hiệu TUEBA.

2. Yêu cầu

Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả.

Các đơn vị trong trường tích cực tham gia, cùng tạo nên thành công của Hội nghị.

3. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 20/5/2022.

- Địa điểm: Hội trường 101 - Giảng đường GK1

- Thành phần:

    + Đại diện Ban Giám hiệu;

    + Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

    + Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường;

    + Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam của Trường;

    + Trợ lý Quản lý sinh viên của các Khoa chuyên môn/Viện Đào tạo quốc tế;

    + CVHT các lớp bậc đại học hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022.

4. Chương trình Hội nghị

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

2

Ổn định tổ chức

Ban Tổ chức

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

4

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại diện BGH

5

Báo cáo tổng kết công tác CVHT giai đoạn 2019-2021 và phương hướng,  nhiệm vụ công tác CVHT giai đoạn 2022-2024

Phòng CT-HSSV

6

Phổ biến một số nội dung cơ bản được điều chỉnh trong Quy chế đào tạo, Quy chế công tác HSSV và một số nội dung khác có liên quan đến công tác CVHT.

Phòng Đào tạo;

Phòng CT-HSSV;

Các đơn vị liên quan

7

Tham luận

Khoa, Viện được lựa chọn báo cáo

8

Thảo luận

BGH; CVHT;

Các đơn vị chức năng

9

Tổng kết Hội nghị

Đại diện BGH

10

Bế mạc hội nghị

Ban Tổ chức

5. Phân công nhiệm vụ

Để Hội nghị công tác CVHT năm 2022 đạt hiệu quả cao, Nhà trường trân trọng đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

​​​​​​​5.1. Phòng Công tác HSSV: Là đơn vị đầu mối trong công tác phối hợp tổ chức Hội nghị; Chuẩn bị văn bản, tài liệu của Hội nghị; Xây dựng kế hoạch, chương trình, thông báo, báo cáo, …; Chuẩn bị khánh tiết; dự trù kinh phí theo quy định hiện hành; Mời đại biểu ngoài trường tham dự (nếu có).

5.2. Phòng Quản trị - Phục vụ: Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, sánh sáng và hệ thống điều hoà nhiệt độ; đồng thời, cử 1 đồng chí hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian tổ chức Hội nghị.

5.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Hỗ trợ phòng Công tác HSSV xây dựng kinh phí trình Hiệu trưởng duyệt; thanh quyết toán kinh phí theo phương án đã dược Hiệu trưởng duyệt.

5.4. Các phòng chức năng: Chuẩn bị nội dung cần phổ biến tới các CVHT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trao đổi với CVHT các nội dung có liên quan.

5.5. Các khoa chuyên môn:

- Báo cáo thực trạng công tác CVHT của Khoa, phương hướng công tác và các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT trong thời gian tới.

- Tổng hợp các câu hỏi có liên quan cần giải đáp để Ban Tổ chức giải đáp. Chuẩn bị nội dung trao đổi, thảo luận về thực trạng, giải pháp và các vấn đề liên quan đến công tác CVHT.

- Chuẩn bị tham luận, tập trung vào một số nội dung sau: (i) Vai trò của CVHT trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên về chiến lược học tập, phương pháp học tập và tìm kiếm việc làm phù hợp, việc làm có định vị cao. (ii) Những nội dung cần đổi mới về công tác CVHT trong bối cảnh hiện nay. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số bài để trình bày tại Hội nghị, các bài còn lại sẽ được đưa vào phần thảo luận hoặc đăng tải trên website Trường. Tất cả các bài tham luận đều được lưu trong Hồ sơ Hội nghị của Trường phục vụ cho hoạt động đánh giá CTĐT, đánh giá cơ sở đào tạo và làm một trong những căn cứ phục vụ cho hoạt động cải tiến của Nhà trường.

Lưu ý: Về thể thức, bài tham luận có độ dài tối thiểu là 02 trang, tối đa 03 trang trình bày trên khổ giấy A4, font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng Multiple 1.3.

Thời gian hoàn thành các tài liệu do Khoa chuẩn bị: Trước 9h00 ngày 19/5/2022, các Khoa nộp báo cáo tổng kết, tham luận và các câu hỏi cần giải đáp về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 khu Hiệu bộ). Các tài liệu mỗi loại cần bao gồm 1 bản in và 1 bản điện tử; bản điện tử được gửi vào địa chỉ email huongctct@tueba.edu.vn  

- Ban Chủ nhiệm các Khoa thông báo tới CVHT các lớp bậc đại học hệ đào tạo chính quy về Hội nghị và cử các CVHT tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc.

Để Hội nghị công tác CVHT được thành công, hiệu quả, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, đảm bảo sự phát triển của Nhà trường; Ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai và phối hợp thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các đơn vị, tổ chức đoàn thể (để t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN