Kế hoạch triển khai học tập trực tuyến trên Google Classroom cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy, học kỳ II năm học 2019-2020

 10/03/2020  713

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Số:   185 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Thái Nguyên, ngày   10  tháng  3  năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v kế hoạch triển khai học tập trực tuyến trên Google Classroom cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy, học kỳ II năm học 2019-2020

 

Căn cứ Kết luận số 178/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng về Hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 mở rộng; Căn cứ  kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh chỉ đạo tiếp tục triển khai hình thức đào tạo trực tuyến cho sinh viên (trong thời gian sinh viên không tham gia học tập trung tại trường) trong học kỳ II năm học 2019- 2020 như sau:

1. Phòng Đào tạo: xây dựng kế hoạch học bù và quy trình tổ chức đào tạo trực tuyến trên Google Classroom (kế hoạch học bù và quy trình đính kèm thông báo);

2. Trung tâm Thông tin – Thư viện: triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng Google Classroom và Zoom cloud meetings để tổ chức giảng dạy (tài liệu hướng dẫn đính kèm thông báo);

3. Các Khoa, các giảng viên, cố vấn học tập: Ban chủ nhiệm các Khoa và Trưởng các bộ môn có trách nhiệm giám sát về chuyên môn trong quá trình giảng dạy online của giảng viên thuộc Khoa, bộ môn mình quản lý; Giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến tại các lớp học phần liên hệ với sinh viên và thông báo cho phòng Đào tạo số lượng sinh viên tham gia học trực tuyến (tập hợp theo Khoa); Cố vấn học tập có trách nhiệm thông báo kế hoạch học tập trực tuyến trên Google Classroom cho sinh viên các khóa (K14, K15, K16) hệ đại học chính quy.

4. Sinh viên các lớp học phần: có trách nhiệm liên hệ với giảng viên giảng dạy để được hướng dẫn đăng ký và tham gia các lớp học phần trước ngày 15/03/2020; Trong thời gian học trực tuyến sinh viên phải thường xuyên truy cập vào hệ thống IU để cập nhật các thông báo của nhà trường.

5. Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến bắt đầu từ ngày 16/03/2020. Lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu đã được phòng đào tạo xây dựng và điều chỉnh.

6. Các học phần Giáo dục thể chất, thực hành không tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến. Phòng đào tạo sẽ điều chỉnh và thông báo lịch học của các học phần này khi sinh viên trở lại trường học.

Việc giảng dạy trực tuyến trên phần mềm ứng dụng Google Classroom được tính vào khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020 của giảng viên. Việc học tập của sinh viên được giảng viên đánh giá vào điểm thường xuyên của sinh viên.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc các thầy cô vui lòng liên hệ phòng Đào tạo (đối với các vấn đề trong quá trình tổ chức đào tạo) và Trung tâm Thông tin – Thư viện (đối với các vấn đề kỹ thuật-Thầy Hồng SĐT :0983.080.478).

Nơi nhận:

 -Trung tâm TT-TV (để t/hiện);

– Các Khoa (để t/hiện);

– Sinh viên hệ ĐHCQ (để t/hiện);

– Đăng tải Website;

– Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

  PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN