Kế hoạch tổng kết, đối thoại với sinh viên năm học 2019 - 2020 và nghỉ hè

 02/07/2020  1003

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 541 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

              Thái Nguyên, ngày 1 tháng  7  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch tổng kết, đối thoại với sinh viên năm học 2019 - 2020 và nghỉ hè

 

Để chuẩn bị cho việc tổng kết năm học, đối thoại với sinh viên và nghỉ hè, Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa triển khai và thực hiện một số công việc sau đây:

1. Theo kế hoạch đào tạo, sinh viên được nghỉ hè từ ngày 13/7/2020-30/8/2020.

2. Các đơn vị hoàn thành việc nhập điểm, tính điểm học tập học kỳ II năm học 2019-2020 trên phần mềm IU theo đúng thời gian quy định để Nhà trường tiến hành xét tiến độ học tập, đánh giá điểm rèn luyện, xét khen thưởng – kỷ luật và xét học bổng KKHT cho SV.

3. Các Khoa triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện, xét thi đua học kỳ II năm học 2019-2020 và gửi kết quả về Phòng Công tác HSSV (Trước ngày 14/8/2020).

Yêu cầu các Phòng, Khoa làm chính xác và chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ số liệu cung cấp.

4. Các Khoa tổ chức sơ kết học kỳ II, tổng kết năm học 2019-2020 và đối thoại với SV trước ngày 12/9/2020, đăng ký lịch cụ thể để lãnh đạo Nhà trường đi dự, đồng thời gửi báo cáo tổng kết, biên bản đối thoại với sinh viên về phòng Công tác HSSV; Gửi phiếu thông báo kết quả học tập, rèn luyện của SV học kỳ II năm học 2019-2020 tới từng gia đình SV.

5. Yêu cầu các Khoa phối hợp với phòng Công tác HSSV tổ chức kiểm tra sĩ số SV các lớp của đơn vị mình sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè vào ngày 31/8/2020; sau đợt kiểm tra gửi kết quả về phòng Công tác HSSV để tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu. Những sinh viên vắng mặt không lý do sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế.

Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:

- BGH (B/c);

- BCN các khoa (T/h);

- Lưu VT, CTSV;

- Website.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN