Kế hoạch khám sức khỏe sinh viên K16 năm 2023

 30/05/2023  858

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 700/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

Khám sức khỏe sinh viên K16 năm 2023.

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc "Hướng dẫn khám sức khoẻ";

Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế, “Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp ”;

Căn cứ thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quy chế về công tác người học tại Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 2292/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHKT&QTKD-HĐT ngày 29/4/2021 của Hội đồng Trường trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”,

Nhà trường tổ chức Khám sức khoẻ cho sinh viên K16 năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Kiểm tra, đánh giá, tư vấn sức khoẻ cho sinh viên K16 để đảm bảo đủ sức khoẻ học tập.

- Lập hồ sơ sức khoẻ, quản lý sức khoẻ và tư vấn sức khoẻ cho sinh viên.

- Phát hiện, thông báo cho sinh viên khám bệnh chuyên khoa kịp thời.

- Tổng hợp kết quả khám, báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban chỉ đạo khám sức khỏe.

II. NỘI DUNG

- Ngày 26/5/2023 họp Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch khám sức khỏe sinh viên K16 năm 2023.

- Tổ chức Khám sức khoẻ cho sinh viên K16:

+ Thời gian: Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 03 tháng 6 năm 2023.

+ Địa điểm: Trạm y tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

- Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, cán bộ tham gia và phục vụ khám sức khỏe.

- Tổng hợp, phân loại, tư vấn sức khoẻ sau khi khám.

- Họp báo cáo kết quả với Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo khám sức khoẻ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phòng Quản trị - Phục vụ

- Đảm bảo đầy đủ phòng khám, điện, nước cho đợt Khám sức khỏe.

- Lập kế hoạch khám sức khoẻ.

- Phối hợp với phòng Công tác HSSV thông báo lịch khám sức khoẻ tới sinh viên.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ quản lý sức khỏe.

- Dự trù kinh phí, trang thiết bị và hỗ trợ, tham gia đoàn khám sức khoẻ.

- Triển khai Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên K16.

- Tổng hợp kết quả khám, báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban Chỉ đạo khám sức khoẻ.

2. Phòng Kế hoạch–Tài chính

- Kiểm tra chứng từ và thanh quyết toán tiền khám sức khoẻ.

- Thu tiền khám sức khoẻ sinh viên K16 theo thông báo của Nhà trường.

3. Phòng Công tác Học sinh sinh viên

- Lập danh sách sinh viên các lớp K16 tham gia khám sức khỏe theo từng đợt.

- Thông báo lịch khám sức khoẻ tới sinh viên K16.

- Cử 01 cán bộ lập danh sách, tổng hợp danh sách sinh viên các lớp, theo dõi sinh viên khám theo kế hoạch.

4. Các khoa chuyên môn

Đôn đốc sinh viên K16 thuộc đơn vị mình tham gia khám sức khoẻ đầy đủ, đúng lịch theo thông báo.

Trên đây là Kế hoạch khám sức khoẻ sinh viên K16 năm 2023. Đề nghị Ban Chỉ đạo khám sức khỏe và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Ban Chỉ đạo KSK(chỉ đạo);

- BCN các khoa(thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV,CTHSSV;

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Đinh Hồng Linh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN