Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII

 26/03/2024  230

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy Trường, để đánh giá kết quả công tác Đảng trong năm vừa qua, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành thích tiêu biểu đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo; và triển khai các văn bản của cấp trên, sáng ngày 25/3/2024, Đảng ủy Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024; đồng thời triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XIII.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Đỗ Đình Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT Trường ĐHKT&QTKD; Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường; Đ/c Đinh Hồng Linh - UV BTV ĐU, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Trường, các Bí thư Chi bộ, các cá nhân được khen thưởng của Đảng ủy và toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ Nhà trường.

Đ/c Đỗ Đình Long – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2024

Hội nghị gồm 2 Phần: Phần thứ nhất: Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024; Phần thứ hai: Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XIII.

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2024 do Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh trình bày, Đảng uỷ Nhà trường đã Tặng Giấy khen cho 3 chi bộ và 45 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Ánh sáng soi đường” và Game show “Dân ta phải biết sử ta” năm 2023.

Các cá nhân và tập thể được nhận Giấy khen của Đảng uỷ năm 2023

Phần thứ hai, Hội nghị tiến hành Học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII. Tại đây, Đ/c Đ/c Đỗ Đình Long – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng đã trường Quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đ/c Đinh Hồng Linh - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường quán triệt Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại Quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đ/c Nguyễn Quang Hợp - Uỷ viên BTV Đảng uỷ quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và Quán triệt Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng tiếp tục đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Đảng.
Sau hội nghị, Đảng uỷ, các chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch học tập các văn bản của Trung ương, của tỉnh thật sát và triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên Nhà trường, xây dựng chương hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN