Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

 04/01/2024  333

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên, chiều ngày 02/01/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

Đ/c Đỗ Anh Tài - Bí thư Đảng uỷ Nhà trường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hội nghị đã được nghe Đ/c Đỗ Anh Tài - Bí Thư Đảng uỷ Nhà trường báo cáo chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”;  Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ Trường báo cáo chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Đ/c Nguyễn Quang Hợp – Uỷ viên BTV Đảng uỷ báo cáo chuyên đề “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Đ/c Đỗ Đình Long - Uỷ viên BTV Đảng uỷ báo cáo chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ Nhà trường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN