Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2022

 01/08/2019  4895

GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được thành lập theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1.1. Chức năng của Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường. Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động các nguồn lực cho trường, thực hiện giám sát các hoạt động của trường, gắn trường với xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

(1) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

(2) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục.

(3) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường.

(4) Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Trường.

(5) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường.

(6) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Đại học Thái Nguyên, cơ quan quản lý Nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường.

(7) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường.

(8) Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Nhà trường.

(9) Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

(10) Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường (nếu có). Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Đại học Thái Nguyên để xem xét, quyết định.

(11) Cho ý kiến quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo các cấp thuộc thầm quyền quản lý của Hiệu trưởng.

(12) Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Nhà trường để triển khai các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

(13) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Đại học Thái Nguyên giao theo quy định của pháp luật.

2. Danh sách thành viên Hội đồng trường

(Theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Trần Quang Huy

Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ Trường,

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

2

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

3

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

4

ThS. Trần Lương Đức

Chủ tịch Công đoàn

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

5

ThS. Phạm Minh Hoàng

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

6

PGS.TS. Hoàng Thị Thu

Trưởng khoa Ngân hàng – Tài chính

thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

7

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Trưởng khoa Kinh tế

thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

8

TS. Nguyễn Quang Hợp

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức

thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

9

TS. Đinh Hồng Linh

Trưởng phòng Đào tạo

thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

10

ThS. Hoàng Thị Huệ

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

11

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

12

Ông Phạm Quốc Chính

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 tỉnh Thái Nguyên

13

Ông Nguyễn Đình Chi

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước

 Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

14

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Giám đốc

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

15

Ông Lê Quang Tiến

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Nguyên

PGS.TS. Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 trao quyết định cho các thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế & QTKD nhiệm kỳ 2017 – 2022

3. Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường

Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS. Hoàng Thị Thu

(Trưởng khoa Khoa Ngân hàng – Tài chính)

Thư ký Hội đồng trường

TS. Nguyễn Quang Hợp

(Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức)

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN