Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

 29/11/2019  502

Sáng ngày 27/11/2019, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng ủy Nhà trường; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

Đ/c Đỗ Anh Tài, Bí thư Đảng ủy Nhà trường đang phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tài, Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã phổ biến những nội dung mới, quan trọng trong việc Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; Quyết định 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 01/11/2019 của Tỉnh ủy TN về thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/102019 của BTC TW Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp đó, đ/c Ngô Thị Tân Hương – UV BTV Đảng Uỷ Trường đã trình bày Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; Văn bản số 2746-BNG-UBBG-m, ngày 05/9/2019 của Bộ Ngoại giao “Về việc kiến nghị nội dung trao đổi với phía Trung Quốc trong vụ việc nhóm tàu HD8 vi phạm vùng biển Việt Nam”.

 

Kết thúc Hội nghị Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh – UV BCH Đảng Bộ Trường đã thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (NQ 50; NQ 51; NQ 52; Chỉ thị 36; Chỉ thị 37; Chỉ thị 38; Kết luận 57; Quy định 205).

Nguyễn Thị Thu Thảo – CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN