Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2021-2022

 22/04/2022  1414

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD

Số: 414/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 14 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy

Học kỳ II năm học 2021-2022

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ tờ trình của phòng Kế hoạch - Tài chính về mức trích lập quỹ học bổng KKHT học kỳ II năm học 2021 – 2022 và tờ trình của phòng Công tác HSSV về mức xét cấp học bổng KKHT trong năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên hệ đại học chính quy.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho 334 sinh viên hệ đại học chính quy. Cụ thể như sau:

Mức học bổng loại Xuất sắc 1.100.000đ/tháng: 

36 sinh viên

Mức học bổng loại Giỏi 1.040.000đ/tháng:

66 sinh viên

Mức học bổng loại Khá 980.000đ/tháng:        

232 sinh viên

            Tổng số tiền học bổng KKHT cấp trong kỳ là: 1.678.000.000 đ

(Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)

(Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2. Thời gian cấp học bổng KKHT thực hiện trong học kỳ II năm học 2021-2022

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

Nơi  nhận

- BGH (b/c)

- Như điều 3 (t/h) 

- Lưu VT, CTSV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN