Hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR cho sinh viên hệ chính quy Năm học 2021-2022

 02/12/2021  1187

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

   Số: 1154/QĐ-DDHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  26  tháng  11  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v Hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR cho sinh viên hệ chính quy

Năm học 2021-2022

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Công văn số 935/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 27/9/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc tổ chức cho người học trở lại trường học tập trong trạng thái bình thường mới;

Căn cứ Công văn số 1076/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 28/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc lập danh sách hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR cho sinh viên hệ chính quy trở lại học tập trung tại trường;

Căn cứ vào đề nghị của các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế;

Theo đề nghị của Phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR cho 163 sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng chế độ chính sách có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Thái Nguyên với mức 250.000đ/sinh viên.

            Tổng số tiền hỗ trợ là:         40.750.000đ

(Bằng chữ: Bốn mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

(Danh sách kèm theo)

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn thu học phí của trường.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch - Tài chính,  Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h)

- Lưu VT, CTHSSV.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

           

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN