Hỗ trợ học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2021-2022

 22/04/2022  994

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

   Số: 412/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

 V/v Hỗ trợ học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy

  Học kỳ II năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy ngày 07/4/2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ học tập cho 05 sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

              Tổng số tiền hỗ trợ là:       44.700.000đ

(Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn).

(Danh sách và mức tiền kèm theo)

Điều 2. Thời gian được hưởng hỗ trợ học tập trong học kỳ II năm học 2021-2022

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Như điều 3 (T/h)

- Lưu: VT, CTHSSV.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN