GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

 25/02/2017  2309

I) Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

1) Chức năng của Trung tâm

     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung và các ngoại ngữ khác theo nhu cầu của xã hội; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin theo các chuẩn công nghệ thông tin hiện hành theo nhu cầu của xã hội trên cơ sở vừa học vừa làm, tự học có giảng viên hướng dẫn. Các hình thức đào tạo của Trung tâm đa dạng mang tính xã hội hóa cao, dịch vụ thuận lợi nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp cán bộ, giảng viên học sinh và nhân dân, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 2) Nhiệm vụ  của Trung tâm

Nhiệm vụ của Trung tâm thực hiện theo điều 3 của Thông tư 03 và được cụ thể hóa như sau:

            1. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, TOEFL, ILTS, các lớp tiếng Anh theo khung năng lực châu Âu và khung năng lực 6 bậc của Việt nam, các lớp tiếng Anh theo các chuyênhức năng của Trung tâm đề riêng theo nhu cầu của xã hội.

            2. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng tiếng Trung và các ngoại ngữ khác khi đủ năng lực và xã hội có nhu cầu.

            3. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin theo chuẩn IC3, MOS và các lớp kỹ năng công nghệ thông tin theo chuyên đề riêng theo nhu cầu của xã hội.

            4. Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kỹ năng tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

            5. Là đầu mối liên lạc của Nhà trường với công ty cổ phần IIG Việt nam trong việc thực hiện mối “Quan hệ đối tác vàng giữa Công ty cổ phần IIG Việt Nam và trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”.

            6. Cung cấp các dịch vụ biên dịch, phiên dịch và các công việc có liên quan đến tin học như lập tình, cài đặt phần mềm.

            7. Liên kết với các trung tâm khác, các cơ sở tin học và ngoại ngữ khác và các đơn vị trong và ngoài Trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

            8. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên, lập kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.

            9. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học.

            10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN