GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO VÀ DU HỌC

 12/01/2017  599

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học.

- Tên tiếng Anh: International Cooperation Center for Training and Study-Abroad.

- Tên viết tắt: ICCTS

1. Chức năng

- Tư vấn cho Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trong lĩnh vực liên kết quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn du học.

- Tư vấn, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình liên kết quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn du học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chương trình liên kết đào tạo: Chương trình I của Trung tâm

Thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

2.2. Chương trình tư vấn du học nước ngoài: Chương trình II của Trung tâm

Tư vấn du học ở nước ngoài cho các giáo viên, sinh viên của nhà trường và các đối tượng khác thông qua các chương trình cụ thể như:

- Học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Học các khóa học ngắn hạn chuyên ngành và ngoại ngữ

- Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao học và tiến sĩ

- Trao đổi sinh viên

- Thông tin về học bổng và khai thác các nguồn học bổng du học

2.3. Chương trình đào tạo ngắn hạn quốc tế, bồi dưỡng ngoại ngữ và tham quan học tập (study-tour): Chương trình III của Trung tâm

- Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn lấy chứng chỉ quốc tế do các giảng viên quốc tế phối hợp với trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đào tạo.

- Mời các chuyên gia nước ngoài về trường thỉnh giảng.

- Tổ chức các lớp học ngoại ngữ bồi dưỡng cho sinh viên, giáo viên của nhà trường và các đối tượng khác.

- Tổ chức các chuyến tham quan học tập tại nước ngoài cho giáo viên, sinh viên của nhà trường và các đối tượng khác.

2.4. Chương trình hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Chương trình IV của Trung tâm

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài, và các đề tài nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ.

- Tư vấn, cung cấp thông tin về kinh tế, kinh doanh và thị trường cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN