Giới thiệu về Khoa Quản lý - Luật Kinh tế

 09/10/2019  1198

A.KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ – NƠI ĐÀO TẠO CÁC NHÀ QUẢN LÝ VÀ VÀ LUẬT KINH TẾ

            Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế là một trong 07 khoa chuyên môn của trường Đại học Kinh tế  và QTKD. Khoa được thành lập theo quyết định số 977/QĐ – ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập ba bộ môn: Luật kinh tế, Quản lý kinh tế của khoa Kinh tế và bộ môn Khoa học quản lý của khoa Quản trị kinh doanh. Sự ra đời của Khoa Quản lý Luật kinh tế nhằm nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ đào tạo cán bộ về quản lý kinh tế, luật kinh tế… phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam. Đồng thời đây là địa chỉ tin cậy và quen thuộc của nhiều doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, nhiều tổ chức của Trung ương và địa phương.

            Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; đa số giảng viên đều còn trẻ nhưng với kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy, trong nghiên cứu và tư vấn.

            Bên cạnh các giảng viên cơ hữu, Khoa còn có sự hợp tác bởi các giảng viên kiêm nhiệm và các chuyên gia quản lý hiện đang giữ vị trí quản lý quan trọng tại các cơ quan nhà nước tại địa phương và các tỉnh lân cận, nhiều người trong số họ hiện là cựu sinh viên hệ cao học của khoa.

            Sau 5 năm thành lập, Khoa đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo các nhà quản lý, nhà luật học, các nghiên cứu viên, các chuyên gia tư vấn, các luật sư....trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội.

            Nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp đã trở thành cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và trong các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó không ít người đã và đang đảm nhận các vị trí quan trọng trong các ngành quản lý nhà nước và các ngành liên quan đến pháp luật.

            Hiện nay, Khoa Quản lý -–Luật Kinh tế tham gia đào tạo cả bậc đại học và sau đại học. Tại bậc đại học, Khoa có 02 chương trình đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh doanh; Ở bậc sau đại học, Khoa có các chương trình đào tạo cao học Quản lý kinh tế theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Về đào tạo tiến sĩ, Khoa đã tham gia đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Các chương trình đào tạo:

Cử nhân đại học Quản lý kinh tế

  • Là chương trình đào tạo các nhà quản lý và các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế.
  • Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Cử nhân đại học Luật kinh doanh

  •   Là chương trình đào tạo sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như: chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội, chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấp hoặc nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục…

Cao học Quản lý kinh tế

  • Là chương trình thạc sĩ đào tạo nhằm cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý kinh tế và các nhà phân tích chính sách để thực hành nghề nghiệp một cách sáng tạo và hiệu quả.
  • Học viên có thể lựa chọn khóa học tập trung (ban ngày) 1,5 năm hoặc chọn khóa học phi tập trung (buổi tối, cuối tuần) trong vòng 2 năm.
  • Các môn thi đầu vào: Quản trị học, Kinh tế học, Tiếng Anh (điều kiện).

Đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

  • Là chương trình đào tạo các học giả có khả năng nghiên cứu và phát triển các lý thuyết quản lý và quản lý công.
  • Chương trình trang bị các lý thuyết quản lý và quản lý công mở rộng và chuyên sâu, trang bị các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu tiên tiến, thiết yếu cho xuất bản các sản phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàng đầu trong nước, khu vực và quốc tế.

Các thành tích của Khoa:

Năm 2014-2015: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2015-2016: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2018-2019: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuát sắc

B.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

Khoa Quản lý - Luật kinh tế có chức năng trực tiếp quản lý, tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế cho nhóm ngành Quản trị - Quản lý và ngành Luật Kinh tế. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ, hoạt động khác do Hiệu trưởng phân công.

 Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo nhóm ngành Quản trị - Quản lý, ngành Luật kinh tế và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực Quản lý và Luật Kinh tế.

- Tổ chức đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và hướng cập nhật chuẩn quốc tế.

- Hoàn thiện chương trình, tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo.

- Phối hợp với đơn vị chức năng, đào tạo Sau đại học thuộc lĩnh vực được giao.

- Tổ chức các hoạt động khoa học, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp, với các cơ quan, đơn vị ngoài Trường. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, công nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

- Phối hợp với các đơn vị đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, và ý kiến phản hồi của người học nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy. Xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao.

- Triển khai việc thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa quản lý.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

- Thực hiện các công tác khác phát sinh theo phân công của Hiệu trưởng.

Văn phòng Khoa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN