GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 14/04/2017  1657

GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường

 Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thành lập theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1.1. Chức năng của Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường. Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động các nguồn lực cho trường, thực hiện giám sát các hoạt động của trường, gắn trường với xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

(1) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

(2) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục.

(3) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường.

(4) Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Trường.

(5) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường.

(6) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Đại học Thái Nguyên, cơ quan quản lý Nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường.

(7) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường.

(8) Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Nhà trường.

(9) Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

(10) Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường (nếu có). Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Đại học Thái Nguyên để xem xét, quyết định.

(11) Cho ý kiến quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo các cấp thuộc thầm quyền quản lý của Hiệu trưởng.

(12) Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Nhà trường để triển khai các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

(13) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Đại học Thái Nguyên giao theo quy định của pháp luật.

2. Danh sách thành viên Hội đồng trường

(Theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Đặng Văn Minh

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

2

Ông Trần Chí Thiện

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế & QTKD

3

Ông Nguyễn Thanh Minh

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

4

Ông Trần Quang Huy

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

5

Ông Nguyễn Khánh Doanh

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6

Ông Trần Minh Thế

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế & QTKD

7

Ông Phạm Minh Hoàng

Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường ĐH KT&QTKD

8

Bà Bùi Nữ Hoàng Anh

Trưởng khoa Kinh tế, Trường ĐH KT&QTKD

9

Ông Trần Lương Đức

Trưởng phòng CTHSSV, Trường ĐH KT&QTKD

10

Ông Trần Nhuận Kiên

Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH KT&QTKD

11

Bà Hoàng Thị Thu

Trưởng khoa NH -TC, Trường ĐH KT&QTKD

12

Ông Đỗ Anh Tài

Trưởng ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

13

Ông Phạm Quốc Chính

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

14

Ông Nguyễn Đình Chi

Phó GĐ Ngân hàng NN chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

15

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

PGS.TS. Trần Viết Khanh - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 trao quyết định cho các thành viên Hội đồng trường

 

PGS.TS. Trần Viết Khanh - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

3. Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường

Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS. Hoàng Thị Thu

(Trưởng khoa Khoa Ngân hàng - Tài chính)

Thư ký Hội đồng trường

ThS. Trần Lương Đức

(Chủ tịch Công đoàn trường;

Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV)

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN