Giới thiệu chung và Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế

 08/08/2016  1744

I. Giới thiệu chung

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 732/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 06 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc Trường.

Hoạt động của Phòng Thanh tra Pháp chế đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

II. Chức năng

- Hoạt động thanh tra của Trường là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của Trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức pháp chế là bộ phận chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường; bảo đảm cho Nhà trường được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, tham mưu tổ chức và thường trực các Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường, xét duyệt các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định hiện hành.

III. Nhiệm vụ

3.1. Nhiệm vụ công tác thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học;

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường;

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc Trường;

- Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp (hậu kiểm) của văn bằng chứng chỉ của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sử dụng trong Nhà trường;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

3.2  Nhiệm vụ của công tác pháp chế

- Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế; xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản quản lý nội bộ về công tác pháp chế; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế của Nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chức năng của Nhà trường tổ chức kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quản lý của đơn vị. Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý của Trường khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn pháp luật giúp Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học tại Nhà trường.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản do các bộ phận chức năng trực thuộc Trường ĐHKT&QTKD soạn thảo gửi lấy ý kiến .

- Thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quản lý nội bộ quan trọng thuộc thẩm quyền ban hành của Hiệu trưởng và các dự thảo văn bản liên tịch trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Giúp Hiệu trưởng và các Phòng, Khoa, Trung tâm tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của ĐHTN và của Nhà trường.

- Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của ĐHTN và của Nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của các cơ quan liên quan của ĐHTN và của Nhà trường cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi của Nhà trường.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế của Ban pháp chế và thi đua - ĐHTN và của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

3.3. Công tác thi đua - khen thưởng

- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường;

- Tham mưu tổ chức và thường trực các Hội đồng thi đua khen thưởng xét duyệt các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quản lý.

- Lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.

- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện của Nhà trường và quy định của cấp trên;

- Chủ trì, làm đầu mối triển khai và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Trường;

- Đề xuất chủ trương, xây dựng kế hoạch, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm học của Nhà trường;

- Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của ngành và các quy định của Trường về thi đua, khen thưởng;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua thường xuyên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân tiêu biểu, có thành tích cao;

IV. Công tác khác

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời công tác pháp chế, thanh tra, thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN