Giới thiệu chung

 14/04/2017  2248

A. GIỚI THIỆU CHUNG

     Phòng Hành chính - Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 1146/QĐ-ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách phòng Tổng hợp thành 3 phòng: Hành chính - Tổ chức, Kế hoạch - Tài chính và Quản trị - Phục vụ. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Hành chính - Tổ chức luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo trong công việc.

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I.Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động của Nhà trường; thực hiện công tác hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc và sự phân công của Hiệu trưởng.

II.Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ; giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ.

2. Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển đội ngũ bộ viên chức và người lao động của Trường; tổ chức xây dựng, rà soát Đề án vị trí việc làm và triển khai công tác tinh giản biên chế của Trường.

3. Là đầu mối xây dựng đề án và giải quyết các thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các đơn vị, tổ chức thuộc Trường.

4. Là đầu mối trong việc xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức thuộc Trường để trình Hiệu trưởng ra quyết định.

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng và triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, điều động, kéo dài thời gian giữ chức vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Trường; triển khai công tác quy hoạch cán bộ, công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường; triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm đối với cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường có liên quan.

6. Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng hàng năm; là đầu mối tổ chức công tác tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng của Nhà trường; phối hợp với các đơn vị đánh giá và giải quyết thủ tục hết hạn tập sự đối với viên chức và người lao động; tổ chức ký hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động với các đối tượng có liên quan.

7. Theo dõi, đánh giá, phân loại viên chức và người lao động theo quy định; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ viên chức và người lao động; giải quyết các thủ tục cử cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường đi học tập, bồi dưỡng, công tác, tập huấn ở trong và ngoài nước.

8. Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế và các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi việc chấp hành nội quy làm việc và kỷ luật lao động của cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường.

9. Tham mưu cho Hiệu trưởng và giải quyết các thủ tục điều động, luân chuyển, thuyên chuyển công tác đối cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường.

10. Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu của công việc.

11. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động; triển khai công tác thăng hạng và thay đổi chức danh nghề nghiệp; công tác xét nâng bậc lương và phụ cấp, trợ cấp; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ viên chức và người lao động; giải quyết thủ tục nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác, chấm dứt hợp đồng, xác nhận thâm niên công tác và các chế độ chính sách khác cho cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường.

12. Thường trực hội đồng tuyển dụng, hội đồng kỷ luật, hội đồng lương và các hội đồng chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường.

13. Đề xuất và làm các thủ tục trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban, tiểu ban, tổ tư vấn, tham mưu, giúp việc (trừ các công việc có tính chất chuyên môn thường xuyên của các đơn vị khác).

14. Lưu trữ, cập nhật thông tin vào hồ sơ cán bộ viên chức và người lao động; lập báo cáo, thống kê về nhân sự theo quy định; theo dõi việc tăng giảm biên chế và người lao động; xác nhận chữ ký, giấy tờ văn bản của cán bộ viên chức và người lao động theo hồ sơ đang quản lý tại Trường.

15. Xây dựng lịch công tác tuần của Nhà trường; thông báo lịch công tác tuần cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

16. Lập các báo cáo tổng hợp, thống kê của Trường (trừ những báo cáo có tính chuyên môn của từng đơn vị).

17. Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu, bao gồm: xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng chủ trì (trừ những cuộc họp giải quyết các công việc chuyên môn của các đơn vị khác đã được phân công nhiệm vụ cụ thể); kiểm tra thể thức các văn bản do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

18. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Nhà trường; đóng dấu và quản lý con dấu; cấp giấy công tác, giấy giới thiệu cho cán bộ viên chức và người lao động; làm thẻ viên chức và người lao động; tiếp nhận bưu phẩm cho Ban Giám hiệu; chứng nhận bản sao các văn bản do Trường ban hành và sao lục văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.

19. Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường; quản lý và điều hành việc sử dụng các phòng họp của Trường; thực hiện công tác vệ sinh các phòng làm việc của Ban Giám hiệu và các phòng họp của Trường.

20. Phối hợp với các đơn vị và tổ chức có liên quan tổ chức các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm, các hội nghị, hội thảo…; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Trường (trừ khách đến làm việc với các đơn vị và khách quốc tế); hướng dẫn khách đến liên hệ công tác; phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ cấp phát văn phòng phẩm cho Lãnh đạo Nhà trường theo quy định.

21. Thực hiện cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức và người lao động của Phòng.

22. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân sự, cơ sở vật chất được giao.

23. Chủ trì, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Nguồn: Phòng Hành chính-Tổ chức


BÀI VIẾT LIÊN QUAN