Giới thiệu

 21/02/2017  834

1. Chức năng

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn của kinh tế xanh; các chính sách , giải pháp phát triển nền kinh tế xanh của khu vực Bắc Bộ nói riêng và cả nước nói chung dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển cho vùng Bắc Bộ và cả nước; hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ ứng dụng các thành tựu mới về khoa học kinh tế, quản lý và kinh doanh vào thực tiễn

2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học kinh tế, quản lý và kinh doanh

- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao và các nhiệm vụ phát sinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN