Giới thiệu

 03/04/2017  1151

1. Chức năng

- Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên cơ hội thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng tốt thương hiệu của Nhà trường; thực hiện tốt các dịch vụ cho sinh viên.

2. Nhiệm vụ

- Tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường trong việc ra các quyết định, các định hướng, các quan điểm; các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về đời sống, học tập, NCKH, việc làm, kiến thức xã hội, kỹ năng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên.

- Tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập, nắm bắt kịp thời những đổi mới và sự thay đổi trong cơ chế chính sách của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, của ĐHTN và của Nhà trường liên quan đến sinh viên. Tư vấn về chương trình đào tạo, về phương pháp học tập và NCKH cho sinh viên. 

- Duy trì tốt công tác quản lý sinh viên trong hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Hỗ trợ sinh viên trong việc tìm địa điểm thực tập và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

- Hỗ trợ sinh viên để có thể tạo hệ thống kết nối giữa sinh viên với Nhà trường; giữa sinh viên với các tổ chức chính trị - xã hội; giữa sinh viên với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước.

- Cung ứng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sinh viên về đời sống, học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm;

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khác thực hiện các công việc chung;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN