Đối chiếu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022

 26/01/2022  1046

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  98/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v đối chiếu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022

 

Căn cứ công văn số 1186/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên về việc thực hiện BHYT năm 2022 cho sinh viên.

Nhà trường đã tiến hành lập danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đến ngày 31/12/2021. Có nhiều sinh viên chuyển tiền vào tài khoản 39010009999977 không ghi rõ “họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp” (Danh sách kèm theo).

Vậy, Nhà trường đề nghị sinh viên đã nộp tiền BHYT đối chiếu, bổ sung thông tin tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 28/01/2022, số ĐT: 0915.995.662 (thầy Nguyễn Văn Huy) trong giờ hành chính.

Sau thời gian trên, những sinh viên không bổ sung thông tin tham gia bảo hiểm y tế tự chịu trách nhiệm và không được hưởng các quyền lợi của bảo hiểm y tế năm 2022.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- Phòng HC-TC  (đăng QLVB

gửi các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                   

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN