Đối chiếu, nộp bằng tốt nghiệp THPT và trả học bạ THPT bản chính của SV Khoá 17

 08/04/2022  1230

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 347/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO 

V/v Đối chiếu, nộp bằng tốt nghiệp THPT và trả học bạ THPT bản chính của SV Khoá 17

 

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Công tác HSSV đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhập học năm 2020. Cho đến thời điểm này còn một số sinh viên chưa nộp học bạ THPT: Bản chính + bản phô tô công chứng (lưu ý những sinh viên chưa nộp học bạ THPT hoặc đã nộp bản phô tô công chứng học bạ THPT cần mang theo học bạ THPT bản chính để đối chiếu).

Phòng Công tác HSSV đề nghị các khoa: Kinh tế, Kế toán, Quản trị KD, Ngân hàng – Tài chính, Quản lý – Luật Kinh tế, Marketing- Thương mại & Du lịch và Viện Đào tạo quốc tế thông báo và đôn đốc sinh viên thuộc đơn vị mình nộp về Phòng Công tác HSSV (theo lịch chi tiết đính kèm). Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu xong, Phòng Công tác HSSV sẽ tiến hành trả Bằng tốt nghiệp THPT, Học bạ THPT bản chính ngay cho sinh viên khoá K17.

 Yêu cầu: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên tập trung theo lớp đến nộp Bằng tốt nghiệp THPT bản phô tô công chứng (mang theo bằng tốt nghiệp THPT bản chính để đối chiếu), và nhận Học bạ THPT bản chính. Trong thời gian qui định trên, sinh viên nào không đến, sinh viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nhận được thông báo này, đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa: Kinh tế, Kế toán, Quản trị KD, Ngân hàng – Tài chính, Quản lý – Luật kinh tế, Marketing- Thương mại & Du lịch và Viện Đào tạo quốc tế thông báo tới Ban Cán sự các lớp thuộc khoa mình để triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

  - Các Khoa (để t/h);  

  - Đăng tải website trường;                            

  - Lưu VT, CTSV..

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

                        

 (Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN