Điều chỉnh kế hoạch đăng ký các học phần của sinh viên các lớp hệ ĐHCQ K15, K16, K17 trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I năm học 2021 - 2022

 06/08/2021  1099

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   53  /TB-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   06  tháng  8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh kế hoạch đăng ký các học phần của sinh viên các lớp hệ ĐHCQ

K15, K16, K17 trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I năm học 2021 - 2022

 

 

      Kính gửi:        - Ban chủ nhiệm các Khoa;

                              - Trung tâm hợp tác quốc tế về Đào tạo và Du học;

                                        - Cố vấn học tập các lớp K15, K16, K17;

                                       - Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022, Nhà trường thông báo lịch đăng ký học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy K15, K16, K17 như sau:

1.Thời hạn đăng ký chính thức

- Đối với K15: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021

- Đối với K16: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 13/8/2021 đến ngày 17/8/2021

- Đối với K17: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 18/8/2021 đến ngày 22/8/2021 

2.Thời gian tổ chức đăng ký học ghép

Sinh viên tất cả các khóa (từ K11 đến K17) đăng ký học ghép từ ngày 23/8/2021  đến ngày 26/8/2021

3.Thời gian thông báo hủy lớp học phần

Từ ngày 27/8/2021 đến ngày 30/8/2020: Các lớp học phần có sĩ số nhỏ (không phải lớp chuyên ngành) thì sẽ thông báo hủy học phần và sinh viên thuộc lớp bị hủy chủ động đăng ký chuyển sang các lớp học phần khác đã được mở.

4.Lưu ý trong quá trình đăng ký học:

- Sinh viên kiểm tra khung chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành mình theo học để đăng ký đúng và đủ số học phần theo quy định.

- Sinh viên các lớp Chất lượng cao K15, K16, K17 từ học kỳ I năm học 2021-2022 chủ động đăng ký học trên hệ thống IU sinh viên.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm triển khai đến cố vấn học tập hỗ trợ và đôn đốc sinh viên đăng ký học đúng thời gian quy định.

(Ghi chú: Thông báo này thay thế cho thông báo số 51 ban hành ngày 28/07/2021)

Nơi nhận:

       - Như K/gửi;

       - Trung tâm TT-TV;

       - Lưu ĐT.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN