Đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế và người phụ thuộc, khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 02/12/2021  821

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1225/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  01 tháng  12 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế và người phụ thuộc,

khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ/CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường Đại học Kinh tế và QTKD thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong trường (gọi chung là người lao động) các nội dung sau:

I. Về đăng ký thuế, bổ sung thông tin đăng ký thuế; đăng ký bổ sung, thay đổi người phụ thuộc; quyết toán thuế TNCN năm 2021

1. Đăng ký mã số thuế, điều chỉnh thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân

Người lao động có thể tra cứu thông tin mã số thuế TNCN tại website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ (Sau đó vào mục “Cá nhân” rồi chọn “Tra cứu thông tin NNT” bằng số Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân).

a) Người lao động làm việc tại trường chưa có mã số thuế TNCN, hồ sơ gồm:

Mẫu số: 05/ĐK-TCT

Bản sao không cần công chứng: Thẻ Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh thư nhân dân (CMTND).

Trường hợp các đơn vị trong trường khi ký kết hợp đồng lao động, chi trả thu nhập cho các cá nhân ngoài trường phải có trách nhiệm cung cấp mã số thuế TNCN cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để quyết toán thuế.

b) Trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế:

- Mẫu số: 08-MST

Bản sao không cần công chứng: Thẻ CCCD, CMTND còn hiệu lực.

2. Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc và bổ sung hồ sơ người phụ thuộc

Người lao động chỉ phải đăng ký giảm trừ người phụ thuộc 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại trường (Có danh sách người phụ thuộc kèm theo).

Trường hợp đăng ký mới, đăng ký bổ sung, thay đổi người phụ thuộc hồ sơ gồm:

- Mẫu số: 20-ĐK-TCT (ghi rõ đăng ký tăng hay giảm người phụ thuộc) kèm theo các hồ sơ sau:

a. Đối với người phụ thuộc là con ruột, con nuôi, vợ, chồng của người nộp thuế

- Đối với con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh (với con dưới 15 tuổi); CMTND hoặc CCCD với con từ đủ 15 tuổi trở lên. Các trường hợp đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là con trước đây, nay đã đủ 15 tuổi trở lên, nộp bổ sung CMTND/CCCD.

- Đối với con trên 18 tuổi đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong nước và ngoài nước:

+ Bản chụp Giấy khai sinh, CMTND/CCCD, Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường, giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại trường.

+ Các trường hợp đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi trước đây, nay đã đủ 18 tuổi trở lên và theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, yêu cầu nộp bổ sung bản chụp Thẻ sinh viên.

- Đối với con trên 18 tuổi không theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và có thu nhập dưới 1.000.000đ/tháng hoặc không có khả năng lao động: Bản chụp giấy khai sinh, CMTND/CCCD, giấy tờ xác nhận thu nhập dưới 1.000.000đ/tháng hoặc giấy tờ xác nhận khuyết tật không có khả năng lao động theo Pháp luật về người khuyết tật.

- Đối với vợ, chồng của người nộp thuế: Bản chụp CMTND/CCCD, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh mối quan hệ vợ chồng.

b. Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp CMTND/CCCD;

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu); giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c. Đối với ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác:

- Bản chụp CMTND/CCCD;

- Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu);

- Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu);

Mẫu số 09-XN-NPT

- Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như ung thư, suy thận mãn,..).

3. Quyết toán thuế thu nhập các nhân năm 2021

3.1. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021

Nhà trường thực hiện quyết toán thu nhập từ tiền lương, tiền công thay cho người lao động có ủy quyền quyết toán thuế khi thỏa mãn đồng thời 03 điều kiện sau:

1) Có hợp đồng lao động với nhà trường trong năm 2021 từ 03 tháng trở lên.

2) Đã có mã số thuế và đang làm việc tại trường tại thời điểm ủy quyền.

3) Chỉ có thu nhập tại trường hoặc có thu nhập tại trường và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Người lao động không thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên phải tự quyết toán thuế với Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên trước ngày 29/4/2022 (Địa chỉ: Số 11 – 13 Đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường Trưng Vương – TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Hồ sơ đăng ký ủy quyền theo Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN

3.2. Về việc tập hợp các chứng từ từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2021

Các đơn vị tập hợp danh sách các cá nhân và số tiền tham gia đóng góp các khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2021 có xác nhận của đơn vị được nhận hoặc của Công đoàn trường để làm cơ sở tính giảm trừ thuế TNCN năm 2021.

3.3. Đối chiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Nhà trường dự kiến hoàn thành tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021 sau ngày 31/01/2022.

3.4. Khấu trừ thuế TNCN năm 2021 với cá nhân còn phải khấu trừ

Nhà trường sẽ tiến hành khấu trừ thuế thu nhập các cá nhân trong trường còn phải nộp vào lương hàng tháng hoặc thu tiền mặt với cá nhân có nhu cầu.

II. Hướng dẫn một số điều về thuế thu nhập cá nhân năm 2022

1. Khấu trừ thuế TNCN năm 2022

1.1. Người lao động là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên

- Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế:

+ Với cá nhân: 11 triệu đồng/tháng

+ Với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng

- Đối với người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, nhà trường sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN hàng tháng theo biểu thuế lũy tiến từng phần vào tiền lương, tiền công của người lao động hoặc thu tiền mặt nếu cá nhân có nhu cầu.

- Đối với người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập phát sinh tại trường từ 2.000.000đ/tháng hoặc 2.000.000đ/lần trả thu nhập trở lên thì các đơn vị trong trường thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho người lao động như sau:

+ Nếu người lao động có cam kết chỉ phát sinh thu nhập tại trường và tổng thu nhập trong năm không đến mức phải nộp thuế TNCN theo quy định thì sẽ không bị khấu trừ thuế TNCN. Người lao động đăng ký và ghi rõ Mã số thuế theo Mẫu số 08/CK-TNCN.

+ Nếu người lao động không có cam kết thì các đơn vị trong trường thực hiện khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên mỗi lần chi trả thu nhập.

1.2. Người lao động là người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày

Các đơn vị trong trường  thực hiện khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% cho mỗi lần chi trả thu nhập.

2. Đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế; bổ sung, thay đổi người phụ thuộc

Thực hiện như hướng dẫn năm 2021.

III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Các đơn vị tập hợp hồ sơ theo đơn vị và gửi về:

- Địa điểm: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu (nộp cho đ/c Nguyễn Văn Huy, điện thoại 0915995662)

- Thời gian nộp hồ sơ với kỳ tính thuế năm 2021:

+ Với hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế; đăng ký, bổ sung người phụ thuộc: Trước ngày 16/12/2021

+ Với hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN; chứng từ ủng hộ từ thiện nhân đạo, khuyến học: Trước ngày 16/01/2022

+ Đối chiếu thu nhập năm: Từ ngày 01/02/2022

- Thời gian nộp hồ sơ với kỳ tính thuế năm 2022:

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 16/12/2022.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các đơn vị trong trường (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

   

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN