Công văn phản hồi về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022

 31/08/2022  859

         

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ& QTKD

Số: 937/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v phản hồi kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021 -2022 cho SV

 hệ đại học chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi:   -   Các Khoa chuyên môn

                                         -   Viện Đào tạo Quốc tế

                          

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 30/8/2022 về việc đánh giá điểm rèn luyện kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên hệ đại học chính quy, Nhà trường yêu cầu các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp sinh viên danh sách dự kiến kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021 -2022.

(Danh sách đính kèm)

Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 16h00 ngày 6/9/2022 để Nhà trường ra quyết định chính thức. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN