Công văn phản hồi và danh sách dự kiến về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020

 28/05/2020  916

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số:  408/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v phản hồi đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 -2020

cho SV hệ đại học chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28  tháng 5  năm 2019

 

 

                                                                      Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

                          

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 28/5/2019 về việc đánh giá điểm rèn luyện HSSV trong học kỳ I năm học 2019 -2020 cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về danh sách đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các lớp K13, K14, K15, K16 trong học kỳ I năm học 2019 -2020 (dự kiến).

          (Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn)

Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 16h00 ngày 1/6/2020 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(đã ký)

 

Trần Lương Đức

Danh sách khoa Kế toán

Danh sách khoa Kinh tế

Danh sách lớp CLC

Danh sách khoa Marketing

Danh sách khoa Ngân hàng - Tài chính

Danh sách khoa Quản trị Kinh doanh

Danh sách khoa Quản lý Luật kinh tế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN