Công văn phản hồi dự kiến điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 của K14, K15

 08/04/2021  1043

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 280/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v phản hồi đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020 -2021 cho sinh viên các lớp K14, K15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 7  tháng 4  năm 2021

        

 Kính gửi:    -    Ban Chủ nhiệm các Khoa chuyên môn

                                        -    Ban Lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 7/4/2021 về việc đánh giá điểm rèn luyện HSSV học kỳ I năm học 2020 -2021 cho sinh viên K14, K15 hệ đại học chính quy;

Nhà trường đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới sinh viên về danh sách dự kiến đánh giá điểm rèn luyện các lớp K14, K15 học kỳ I năm học 2020-2021 (Danh sách dự kiến kèm theo).

Đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế có ý kiến phản hồi gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà Hiệu bộ) chậm nhất vào 16h00 ngày 14/4/2021. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);

- Website (đăng tải) ;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Lương Đức


BÀI VIẾT LIÊN QUAN