Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ cho sinh viên trúng tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức chính quy tuyển sinh năm 2016

 06/12/2018  627
 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1364/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2016  

THÔNG BÁO

Về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng

kiến thức được miễn trừ cho sinh viên trúng tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

hình thức chính quy tuyển sinh năm 2016

 

Căn cứ vào kết luận ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng đào tạo liên thông trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ cho sinh viên trúng tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức chính quy tuyển sinh năm 2016. Để kết quả công nhận được chính xác và khách quan, Nhà trường thông báo cho sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính quy tuyển sinh đợt tháng 11/2016 (K11) như sau:

1.Sinh viên chủ động rà soát, đối chiếu khung chương trình đào tạo theo quyết định số 717/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (áp dụng cho K11) và khối lượng kiến thức được miễn trừ để đưa ra các học phần cần phải học.

2.Đối chiếu điểm số từng học phần được công nhận với điểm số của các học phần tương ứng trong bảng điểm cá nhân cao đẳng.

3.Nếu sinh viên có ý kiến thắc mắc đề nghị gửi phản hồi về Phòng Đào tạo bằng văn bản trước ngày 22/01/2017. Sau ngày này, nếu sinh viên không có phản hồi gì, Nhà trường sẽ tiến hành nhập điểm các học phần được công nhận lên hệ thống quản lý IU.

4.Các học phần được công nhận giá trị chuyển đổi và điểm số từng học phần sẽ được gửi trực tiếp về lớp biên chế của sinh viên.

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính quy K11 để biết và thực hiện.

 

Nơi nhân:

       - Sinh viên liên thông K11

       - Đăng website;

       - Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

ThS. Trần Đình Chúc


BÀI VIẾT LIÊN QUAN