Công khai thông tin ĐBCLGD theo công văn số 2003 - Đại học Thái Nguyên năm 2023

 30/06/2023  635
Biểu mẫu 01 - ĐHTN             Chỉ tiêu tuyển sinh của CSĐT theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2022-2023
Biểu mẫu 02 - ĐHTN
 
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành
Lý lịch khoa học của giảng viên kèm theo Biểu 02 - ĐHTN
Biểu mẫu 03 - ĐHTN Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng
Biểu mẫu 18C - ĐHTN

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành - Đại học

Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kế toán Kiểm toán

Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kế toán

Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kinh doanh quốc tế

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế bảo hiểm

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế đầu tư

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế NN & PTNT

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế phát triển

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Luật kinh tế

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Phân tích đầu tư tài chính

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản lý công

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản lý kinh tế

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị kinh doanh

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị Marketing

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Tài chính doanh nghiệp

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Tài chính ngân hàng

Biểu 18C - Đại học: CTĐT Thương mại quốc tế

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành - Sau đại học

Biểu 18C - Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Biểu 18C- Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

Biểu 18C - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Biểu 18C- Thạc sĩ Kế toán

Biểu 18C- Tiến sĩ Quản lý kinh tế

Biểu 18C- Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp

Biểu mẫu 18D - ĐHTN Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo
Danh mục sách giáo trình, tham khảo
Danh mục giáo trình điện tử do Nhà trường biên soạn và đưa vào sử dụng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN