Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

 30/06/2020  1402

BIỂU MẪU 20: A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

                                       Đại học

                                       Sau đại học

BIỂU MẪU 20:   B. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

                                        Đại học

                                        Sau đại học

BIỂU MẪU 20:  C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi


BÀI VIẾT LIÊN QUAN