Công khai chế độ sinh viên năm học 2019-2020

 31/03/2020  1180
STT Nội dung Năm học 2019-2020
SL Kỳ 1
I Tổng số tiền chi học bổng, trợ cấp (đồng) 213                1.216.800.000
1 Mức học bổng khuyến khích học tập                  1.039.800.000
  - Học bổng loại xuất sắc (1.010.000đồng/tháng/1 SV) 22                   111.100.000
  - Học bổng loại giỏi (950.000đồng/tháng/1 SV) 40                   190.000.000
  - Học bổng loại khá (890.000đồng/tháng/1 SV) 166                   738.700.000
2 Mức trợ cấp xã hội 213                   177.000.000
  - Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc vùng cao (840.000đồng/tháng/1 SV) 205                   172.200.000
  - Mồ côi cha mẹ, nghèo vượt khó (600.000đồng/tháng/1 SV) 8                       4.800.000
II Tổng số tiền chi miễn, giảm học phí cho sinh viên (đồng) 472                1.768.430.000
1 - Số tiền chi miễn, giảm học phí cho sinh viên (đồng) 472                1.768.430.000
  + Miễn 240                1.068.000.000
  + Giảm 70% 207                   644.805.000
  + Giảm 50% 25                     55.625.000
2 - Số tiền chi miễn, giảm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (đồng)    
III Tổng số tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (đồng) 194                   867.180.000
IV Hỗ trợ dân tộc thiểu số rất ít người       5                     44.700.000

BÀI VIẾT LIÊN QUAN