Cơ cấu tổ chức phòng Khảo thí và ĐBCLGD

 22/02/2017  2677

I. DANH SÁCH NHÂN SỰ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/
học vị

Email

Điện thoại

Nhiệm vụ

1

Mai Việt Anh

Trưởng phòng

Tiến sĩ

vietanh@tueba.edu.vn

CĐ:02803.947.074
DĐ:0988 771 109

Phụ trách chung

2 Nguyễn Đắc Dũng P.Trưởng phòng Thạc sĩ nguyendacdung@tueba.edu.vn DĐ: 0913066900  ĐBCLGD

3

An Thị Thư

Chuyên viên

Thạc sĩ

anhthu@tueba.edu.vn

DĐ:0983 975 911

ĐBCLGD

4

Hoàng Chí Thanh

Chuyên viên

Thạc sĩ

hoangthanh@tueba.edu.vn

DĐ:0977 331 053

Khảo thí CQ

5

Lương Thị Kim Ly

Chuyên viên

Thạc sĩ

luongthikimly@gmail.com

DĐ: 0978 456 454

Khảo thí PCQ

6 Đoàn Huyền Trang  Chuyên viên Thạc sĩ doanhuyentrang@tueba.edu.vn DĐ: 0982.411.366 ĐBCLGD

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng Phụ trách ĐBCLGD

Chuyên viên bộ phận Khảo thí

Chuyên viên bộ phận Khảo thí (phi chính quy)

Chuyên viên bộ phận ĐBCLGD

Mô tả công việc Ba công khai

Mô tả công việc văn thư và nhiệm vụ khác


BÀI VIẾT LIÊN QUAN