Cơ cấu tổ chức

 10/07/2018  841

DANH SÁCH CÁN BỘ

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 TS. Bùi Thị Minh Hằng Giám đốc 0963727700 hangbui.tn@gmail.com 
2 TS. Nguyễn Thành Vũ Phó Giám đốc 0911568898 ntvu.jlu@gmail.com 
3 TS. Vũ Thị Mai Anh Chuyên viên 0985610987 maianh87tn@gmail.com 
4 ThS. Nguyễn Thị Phương Chuyên viên 0976359439 phuongphuong89tn@gmail.com 
5 ThS. Tạ Thị Huyền Trang Chuyên viên 0973868275 tatrang17290@gmail.com 
6 ThS. Phan Thanh Tố Chuyên viên 0974529567 pthanhto@gmail.com 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN