Cơ cấu tổ chức

 19/04/2018  1493

I. Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa:                                TS. Đỗ Đình Long

- Phó Trưởng khoa:                        TS. Phạm Thị Ngọc Vân

- Cán bộ văn phòng:                      Ths. Vũ Thị Thùy Linh

II. Các bộ môn

1. Bộ môn Luật Kinh tế

- Phó Trưởng Bộ môn:                   Ths. Nguyễn Thị Phương Thúy

2. Bộ môn Quản lý và Chính sách công

- Trưởng Bộ môn:                           TS. Đàm Thanh Thủy

III. Các trợ lý chuyên môn

- Trợ lý TT-KT&ĐBCLGD:                Ths. Hà Thị Hoa

- Trợ lý Khoa học&ĐT:                     Ths. Nguyễn Hải Khanh

- Trợ lý CTHSSV:                             Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

- Giáo vụ khoa:                                Ths. Vũ Thị Thùy Linh

IV. Các tổ chức Đoàn - Hội khoa Quản lý - Luật Kinh tế

1. Chủ tịch Công đoàn Khoa:          Ths. Trần Thùy Linh

2. Bí thư Đoàn TN CSHCM:              Ths. Âu Thị Diệu Linh

V. DANH SÁCH CÁN BỘ

* BỘ MÔN: LUẬT KINH TẾ

Năm thành lập: 2004; Tổng số CBGV: 13

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 0; Tiến sĩ: 01; Thạc sỹ: 12; Cử nhân:0

1. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ mail
1 Th.S Nguyễn Thị Phương Thúy Phó Trưởng BM 0912700339 tuebaphuongthuy@gmail.com
2 Th. S Trần Lương Đức Trưởng P. CTHSSV 0912452001 tranluongduc@tueba.edu.vn
3 Th.S Nguyễn Quang Huy Giảng viên 0983995035 nguyenquanghuytueba@gmail.com
4 TS. Nguyễn Văn Quý Giảng viên 0913286456  
5 Th.S Trần Thùy Linh Giảng viên 0989761083 dngbaolinh2@gmail.com
6 Th.S Hoàng Nghiệp Quỳnh Giảng viên 0912477826 hoangnghiepquynh78@gmail.com
7 Th.S Đỗ Hoàng Yến Giảng viên 0989252828 hoangyen246@gmail.com
8 Th.S Hoàng Thị Lệ Mỹ Giảng viên 0976796055 hoanglemy88@gmail.com
9 Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên 0987858895 thuytranglkt@gmail.com
10 Th.S Đồng Đức Duy Giảng viên 01668885386 ducduy.law@gmail.com
11 Th. S Âu Thị Diệu Linh Giảng viên 0386684456 dieulinh2710@yahoo.com
12 Th.S Trần Thị Kim Anh Giảng viên 0349611052 kimanh.kt34@gmail.com
13 Th.S Trần Thị Bình  An  Giảng viên  0389952385 tranbinhan250790@gmail.com

2. Ảnh tập thể của bộ môn

3. Các môn học đảm nhiệm

1          Xây dựng văn bản pháp luật (2 tc)

2          Luật Hiến pháp Việt Nam (3 tc)

3          Luật Hành chính Việt Nam (3 tc)

4          Luật Dân sự Việt Nam 1 (3 tc)

5          Luật Dân sự Việt Nam 2 (3 tc)

6          Luật Thương mại 1 (3 tc)

7          Luật Thương mại 2 (3 tc)

8          Luật Lao động (3 tc)

9          Luật Tài chính (3 tc)

10        Công pháp quốc tế (3 tc)

11        Tư pháp quốc tế (3 tc)

12        Luật Thương mại quốc tế

13        Luật Hình sự Việt Nam 1 (2 tc)

14        Luật Hình sự Việt Nam 2 (2 tc)

15        Luật Tố tụng hình sự (2 tc)

16        Luật Tố tụng dân sự (2 tc)

17        Luật Hôn nhân và gia đình (2 tc)

18        Luật Đất đai (2 tc)

19        Luật Môi trường (2 tc)

20        Luật Ngân hàng (2 tc)

21        Luật Đầu tư (2 tc)

22        Luật Cạnh tranh (2 tc)

23        Pháp luật về sở hữu trí tuệ (2 tc)

24        Pháp luật về thị trường chứng khoán (2 tc)

25        PL về kinh doanh bất động sản (2 tc)

26        Luật Kinh doanh bảo hiểm

27        Pháp luật An sinh xã hội (2 tc)

28        Kỹ năng tư vấn pháp luật (2 tc)

29        PL về KD của các nước ASEAN (2 tc)

30        PL về nhượng quyền thương mại (2 tc)

31        Luật So sánh (2 tc)

32        Luật Kinh tế (3 tc)

33        PL về HĐ tín dụng và bảo đảm TD (2 tc)

34        Pháp luật về đấu thầu (2 tc)

35        Pháp luật Ngân hàng (2 tc)

36        Lý luận chung NN và pháp luật (3 tc)

37        Lịch sử nhà nước và pháp luật (3 tc)

38        Luật Hình sự Việt Nam 1 (3 tc)

39        Luật Hình sự Việt Nam 2 (3 tc)

40        Luật Tố tụng hình sự (3 tc)

41        Luật Tố tụng dân sự (3 tc)

42        Luật Tố tụng hành chính (2 tc)

43        Luật Đất đai (3 tc)

44        Luật Đầu tư (3 tc)

45        Luật Cạnh tranh (3 tc)

46        Pháp luật về thị trường tài chính (3 tc)

47        Pháp luật về sở hữu trí tuệ (3 tc)

48        Pháp luật Ngân hàng (2 tc)

49        Luật Môi trường (3 tc)

50        Kỹ năng tư vấn pháp luật (3 tc)

51        Pháp luật an sinh xã hội (3 tc)

52        Pháp luật Ngân hàng (3 tc)(3 tc)

53        Luật so sánh (3 tc)

54        Pháp luật đại cương (2 tc)

55        PL về đấu thầu và nhượng quyền thương mại (3 tc)

56        Kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM (3 tc)

57        HĐTM và kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM (2 tc)

 

* BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

Năm thành lập: 2019

Tổng số giảng viên: 20

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 01; Tiến sỹ: 10; Thạc sỹ: 09; Cử nhân: 0

1.      Danh sách bộ môn

STT Họ tên  Chức vụ Email SĐT Ghi chú
1 Đàm Thanh Thuỷ TBM thuy.tueba@gmail.com 0912.988.610  
2 Phạm Thị Ngọc  Vân Phó Khoa phamngocvan.kt@gmail.com 0913.667.428  
3 Lưu Thị Phương  Thảo   luuthaotueba@gmail.com 0984.800.937  
4 Nguyễn Thành  Công   thanhcongtueba@gmail.com  0972.840.888  
5 Nguyễn Thị Thu  Trang   nguyentrang.tueba@gmail.com  0975.818.986  
6 Nguyễn Thị Phương  Thảo TL HSSV nguyenthaotueba84@gmail.com 0975.215.689  
7 Đỗ Đình Long Trưởng Khoa tuebadolong@yahoo.com 0912.547.767  
8 Trần Chí  Thiện   tranchithienht@tueba.edu.vn 0989.291.958  
9 Ngô Thị  Nhung   ngonhungqtkd@gmail.com  0989.324.854  
10 Đặng Phi Trường TL KT&ĐBCL phitruong1706@yahoo.com  0985.699.283  
11 Lê Ngọc  Nương   ngocnuong85@gmail.com 0973.282.586  
12 Bùi Thị Thu Hương   huongbui.ptit@gmail.com 0946.800.041  
13 Nguyễn Hải  Khanh TL KH&ĐT haikhanh071084@gmail.com 0962.505.677  
14 Hà Thị  Hoa   h23hoa23@yahoo.com 0969.888.333  
15 Cao Thị Thanh Phượng   caophuong01@gmail.com 0984.897.906  
16 Mai Việt Anh   vietanh@tueba.edu.vn 0988.771.109 KN
17 Đặng Tất  Thắng   thangtueba@gmail.com 0912.125.259 KN
18 Bùi Đức  Linh   duclinh241@tueba.edu.vn 0989.851.288 KN
19 Tạ Thị Thanh  Huyền   thanhhuyen@tueba.edu.vn 0912.463.113 KN
20 Nguyễn Quang  Hợp   hop_nguyenquang@tueba.edu.vn 0913.033.551 KN

3. Các môn học đảm nhiệm

1. Quản lý công

2. Quản lý kinh tế 

3. Chính sách kinh tế xã hội

4. Cơ cấu và quá trình tổ chức

5. Giao tiếp trong kinh doanh

6. Lãnh đạo học

7. Quản lý nguồn nhân lực công

8. Quản lý tài chính công

9. Chính sách công

10. Kinh tế nguồn nhân lực 1

11. Phương pháp NC trong lĩnh vực kinh tế - xã hội

12. Nghiên cứu và dự báo kinh tế

13. Quản lý tổ chức công

14. Hành chính công

15. Phân tích chính sách kinh tế

16. Quản lý dịch vụ công

17. Quản lý phát triển địa phương

18. Quản lý rủi ro và khủng hoảng

19. Quản lý sự thay đổi và đổi mới

20. Soạn thảo VB quản lý kinh tế

21. Quản lý khoa học và công nghệ

22. Quản lý kinh tế đối ngoại

23. Quản lý tài sản công

24. Quản lý chức năng hoạt động của tổ chức

25. Quản lý chương trình và dự án

26. Quản trị học  

27.Tâm lý học quản lý kinh tế

28.Lý thuyết hệ thống 

29.Tâm lý học quản trị kinh doanh  

30. Quản lý Nhà nước về kinh tế

31. Điều tra xã hội học

32. Quản lý xã hội

33. Quản lý khoa học và công nghệ

34. Chính sách khoa học và công nghệ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN