Cơ cấu tổ chức

 01/12/2021  1697

DANH SÁCH PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Ghi chú

1

Đoàn Mạnh Hồng

Trưởng phòng

0983080478

 

2

Nguyễn Thị Hồng

Phó trưởng phòng

0912737262

 

3

Đặng Kim Mai

Chuyên viên

0915213378

 

4

Trịnh Thị Minh Hạnh

Chuyên viên

0917126916

 

5

Nguyễn Sơn Lâm

Kỹ sư

0983286479

 

6

Nguyễn Thái Sơn

Kỹ sư

0903424634

 

7

Trần Văn Dũng

Nhân viên

0987895199

 

8

Phạm Khắc Dũng

Chuyên viên

0913547012

 

9

Hoàng Lê Lệ

Trạm trưởng. Bác sỹ

0974837097

 

10

Nguyễn Thị Vân

Kỹ thuật viên

0982682157

 

11

Nguyễn Thị Ngân

Điều dưỡng viên

0984291066

 

12

Hà Thị Thủy Tiên

Điều dưỡng viên

0979523997

 

13

Lương Thị Nguyệt

Điều dưỡng viên

0986438322

 

14

Lê Kim Thoa

Nhân viên

0987843170

 

15

Dương Thị Ngữ

Nhân viên

01685878951

 

16

Nguyễn Thị Lài

Nhân viên

01658324249

 

17

Hà Thị Thanh Nga

Nhân viên

0976744697

 

18

Phan Thị Mai Hương

Nhân viên

0975222469

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đoàn Mạnh Hồng: Trưởng phòng

- Quản lý chung các hoạt động của phòng.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, tài chính.

- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo công tác trang bị cơ sở vật chất.

- Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH, PCLB và GNTT.

- Chỉ đạo công tác y tế.

2. Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng phòng

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận: quản lý điện - nước, vệ sinh môi trường.

- Chỉ đạo công tác sửa chữa thiết bị, công cụ dụng cụ; vệ sinh môi trường.

- Chỉ đạo, theo dõi hồ sơ mua sắm trang thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động của Nhà trường.

- Chỉ đạo chấm công lao động cho cán bộ, viên chức.

- Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ.

- Chỉ đạo công tác Đảm bảo chất lượng của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Đặng Thị Kim Mai

- Thủ kho: xuất nhập vật tư, thiết bị, tài sản ra vào kho của Nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát việc sửa chữa các thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn của các Phòng, Khoa, Trung tâm.

- Kiểm kê và lập hồ sơ theo dõi, thực hiện thủ tục thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của Nhà trường.

- Quản lý hồ sơ thiết bị, tài sản trong toàn trường, điều chuyển tài sản, thiết bị.

- Kiểm tra và mua sắm vật tư cho công tác vệ sinh môi trường.

- Theo dõi và thực hiện hồ sơ hợp đồng thuê khoán vệ sinh môi trường.

- Chấm công lao động cho cán bộ, người lao động.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

4. Trịnh Thị Minh Hạnh

- Thực hiện hồ sơ mua sắm trang thiết bị, tài sản.

- Trang bị vật tư, văn phòng phẩm.

- Thực hiện công tác lập kế hoạch, hồ sơ theo dõi thiết bị của phòng.

- Viết báo cáo, lập kế hoạch định kỳ theo tháng, quý, năm của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

5. Nguyễn Sơn Lâm

- Trưởng bộ phận điện, nước và triển khai công tác điện, nước tới cán bộ trong bộ phận.

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ, sửa chữa, thay thế thiết bị, máy chiếu phục vụ giảng dạy tại giảng đường.

- Theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện toàn trường.

- Sửa chữa các thiết bị tại khu Hiệu bộ và khu giảng đường, KTX

- Báo cáo, theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng tháng của Nhà trường.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH, PCLB và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

6. Nguyễn Thái Sơn

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị nước tại khu Hiệu bộ và khu giảng đường.

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ hệ thống các điều hòa tại Nhà trường.

- Kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị liên lạc của Nhà trường.

- Sửa chữa các thiết bị tại khu Hiệu bộ và khu giảng đường.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH, PCLB và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

7. Trần Văn Dũng

- Theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị nước tại khu Nhà ký túc xá.

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ, sửa chữa, thay thế thiết bị, máy chiếu phục vụ giảng dạy tại giảng đường.

-Theo dõi, vận hành hệ thống âm thanh, loa đài, màn hình LED.

- Theo dõi và báo cáo lượng nước tiêu thụ hàng tháng trong khu KTX.

- Sửa chữa các thiết bị tại khu Hiệu bộ và khu giảng đường, KTX.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH , PCLB và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

8. Phạm Khắc Dũng

- Phụ trách theo dõi công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai.

- Xây dựng hồ sơ, theo dõi, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản.

- Quản trị website của phòng.

- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của phòng.

- Triển khai in biển chữ, bảng hiệu, bảng thông tin.

- Theo dõi công tác trồng cây, cải tạo khuôn viên cây cảnh nhà trường.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH, PCLB và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

9. Hoàng Lê Lệ

- Trạm trưởng Trạm Y tế: Phụ trách chung và đảm bảo công tác chuyên môn của Trạm Y tế.

- Khám bệnh, kê đơn và ban hành y lệnh điều trị bệnh tại trạm y tế. Khám cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế.

- Triển khai, phối hợp thực hiện công tác Bảo hiểm y tế tại trường học.

- Lập kế hoạch, triển khai và thực hiện khám sức khoẻ, tư vấn sức khỏe; phòng chống dịch bệnh, bệnh tật cho cán bộ và sinh viên.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các công tác chuyên môn phòng chống dịch.

- Thanh quyết toán các nguồn thuốc khám chữa bệnh và các thanh quyết toán khác của Trạm Y tế.

- Quản lý dự trù mua bổ sung trang thiết bị, y dụng cụ y tế.   

- Tổng hợp thống kê, báo cáo, tham mưu các hoạt động Trạm Y tế.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH, ,PCLB và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.     

10. Nguyễn Thị Vân

- Khám bệnh, kê đơn điều trị theo ủy quyền của bác sỹ.

- Ra y lệnh điều trị, thực hiện theo y lệnh của bác sỹ.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế.

- Nhập thuốc, cấp thuốc, kiểm kê thuốc và tổng hợp báo cáo thuốc KCB ngoại trú BHYT cán bộ, sinh viên theo quy định. 

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán thuốc KCB ngoại trú BHYT sinh viên.

- Thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường theo phân công.

- Thực hiện phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường cho cán bộ, sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và Trạm trưởng phân công.

11. Nguyễn Thị Ngân

- Thực hiện công tác điều dưỡng tại Trạm y tế và y lệnh của y sỹ, bác sỹ.

- Hỗ trợ quản lý thuốc chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế.

- Thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường theo phân công.

- Thực hiện thủ tục quyết toán Bảo hiểm thân thể cán bộ.

- Tổng hợp báo cáo, kiến nghị về công tác vệ sinh môi trường.

- Thực hiên phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường cho cán bộ, sinh viên..

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và Trạm trưởng phân công.

12. Hà Thị Thủy Tiên

- Thực hiện công tác điều dưỡng theo y lệnh của y sỹ, bác sỹ.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế.

- Quản lý thuốc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên. Hoàn tất thủ tục để thanh quyết toán thuốc, trang thiết bị theo quỹ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên.

- Thực hiện kiểm tra, báo cáo vệ sinh môi trường theo phân công.

- Thực hiên phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường cho cán bộ, sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và Trạm trưởng phân công.

13. Lương Thị Nguyệt

- Thực hiện công tác điều dưỡng theo y lệnh của y sỹ, bác sỹ.

- Sơ cấp cứu, cấp thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế.

- Vào sổ bệnh nhân tới khám chữa bệnh, chuyển tuyến (bao gồm KCB NT BHYT và CSSKBĐ).

- Quản lý tài sản, y dụng cụ của trạm y tế. Quản lý sắp xếp hồ sơ sổ sách, công văn tại trạm.

- Dự trù, thực hiện hồ sơ mua và thanh quyết toán trang thiết bị hóa chất phòng chống dịch, trang thiết bị y dụng cụ cho trạm y tế, 

- Thực hiên phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường cho cán bộ, sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và Trạm trưởng phân công.

14. Lê Thị Kim Thoa

- Trưởng bộ phận vệ sinh môi trường, triển khai công tác vệ sinh môi trường tới cán bộ trong bộ phận.

- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi thiết bị tại phòng học, chuẩn bị CSVC tại phòng trực giảng đường.

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại giảng đường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

15. Dương Thị Ngữ

- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi thiết bị tại phòng học, chuẩn bị CSVC tại phòng trực giảng đường.

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại giảng đường.

- Chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh khu vực giảng đường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

16. Nguyễn Thị Lài

- Công tác vệ sinh môi trường khu vực khuôn viên và phía bên ngoài nhà làm việc - Nghiên cứu.

- Chăm sóc cây khu vực sân vườn xung quanh khu Hiệu bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

17. Hà Thị Thanh Nga

- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi thiết bị tại phòng học, chuẩn bị CSVC tại phòng trực giảng đường.

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại giảng đường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

18. Phan Thị Mai Hương

- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi thiết bị tại phòng học, chuẩn bị CSVC tại phòng trực giảng đường.

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại giảng đường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN